ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
ทส.ขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก และโฟม
13 ก.ย. 2561

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัด “มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ” เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ต่อยอดแนวคิด พัฒนากิจกรรม ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อม ขยายแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สาธารณะ และยกย่องเชิดชูเกียรติเทศบาลที่ได้รับรางวัลจากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี 2561 พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ แสดงพลังร่วมขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน “ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก และโฟม” 

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลักในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการจัดประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมทั้งได้พัฒนาเครื่องมือเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวม 4 องค์ประกอบ 34 ตัวชี้วัด ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือ 
และแนวทางในการพัฒนา ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นของตนเอง รวมถึงการจัดประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมเทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในระดับประเทศ ได้แก่ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน และเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในแต่ละขนาดประกอบด้วยเทศบาล ขนาดใหญ่ เทศบาลขนาดกลาง และเทศบาลขนาดเล็ก รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ให้เป็นต้นแบบและขยายแนวคิดเรื่องการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปสู่เทศบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558