ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
กรมบังคับคดีร่วมบรรยายในการประชุม Forum for Asian Insolvency Reform (FAIR) ครั้งที่ 11
18 ก.ย. 2561

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้ร่วมบรรยายในการประชุม Forum for Asian Insolvency Reform (FAIR) ครั้งที่ 11 ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 การประชุมครั้งนี้ อธิบดีกรมบังคับคดีได้รับเชิญจาก INSOL ได้นำเสนอการปฎิรูปกฎหมายล้มละลายในรอบ 4 ปี ที่ผ่านมาที่ได้มีการแก้ไขกฎหมายล้มละลายเพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้กับเจ้าหนี้ นำหลักการที่ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ (Inability to pay) การเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SMEs ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ ได้เป็นครั้งแรก การส่งคำสั่งต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก และการกำหนดให้บุคคลที่มีทรัพย์ของลูกหนี้ที่ล้มละลายในครอบครองแจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์เพื่อทำให้การรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่เกี่ยวข้องกับล้มละลายระหว่างประเทศที่กรมบังคับคดีได้เสนอเมื่อปี 2559 และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว และร่างพระราชบัญญัติล้มละลายเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนที่กรมบังคับคดีได้ยกร่างเสนอกระทรวงเพื่อพิจารณา รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติสิทธิในหลักประกันที่กรมบังคับคดีได้ร่วมพิจารณายกร่างร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 

การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ กว่า 20 ประเทศ และผู้แทนของประเทศไทย จากสำนักงานศาลยุติธรรม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายล้มละลาย เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ หนี้ครัวเรือน หนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558