ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
รัฐบาลพัฒนาทักษะ/สร้างพลเมืองดิจิทัลของประเทศ
20 ก.ย. 2561

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวจากสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  มีนโยบายที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก โดยรัฐบาลได้พัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างทักษะดิจิทัลให้แก่ประชาชนได้สามารถเข้าถึง เรียนรู้ และได้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย จึงได้จัดทำหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล” เพื่อสร้างพลเมืองดิจิทัลของประเทศไทยให้รู้จักใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยในปี 2561 จะมุ่งเน้นไปที่ผู้นำชุมชนดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากให้กับชุมชนที่มีความพร้อม และสามารถถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนต่อไปได้ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์  www.thaidigizen.com เพื่อทำหน้าที่ขยายผลต่อไปยังประชาชนทุกคนในชุมชน และจัดกิจกรรมเพื่อแสวงหาแนวทางในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้าไปขับเคลื่อนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจในชุมชน พร้อมกลไกสนับสนุนจะช่วยสร้างและยกระดับธุรกิจนวัตกรรมในเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558