ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ประชุมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน
27 ก.ย. 2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ กระทรวงคมนาคม โดยมี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง คณะอนุกรรมการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางและจัดทำแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง และคณะอนุกรรมการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นระบบสนับสนุนผู้โดยสารให้กับระบบรถไฟความเร็วสูง และได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาพื้นที่และเมืองตามแนวโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานอนุกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการประสานงาน สำรวจ และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง เสนอแนะ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำหนดรูปแบบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนแม่บท และการพัฒนาพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง เสนอแนะ วางแผนพัฒนาเมือง และการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ในส่วนของชุมทางและสถานีรถไฟ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558