ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
ศาลปกครอง “ยกฟ้อง” คดีบริษัทบุหรี่ขอเพิกถอนประกาศรูปภาพข้อความคำเตือน 85% บนซองบุหรี่
28 ก.ย. 2561

วันนี้ (27 กันยายน 2561)  นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีบริษัทบุหรี่ฟ้องกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ศาลปกครองเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดรูปภาพข้อความคำเตือนขนาดพื้นที่ 85% บนซองบุหรี่ ว่า เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา  ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องคดี เนื่องจากศาลเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมและกำกับดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการออกประกาศดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการที่กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศจึงชอบด้วยกฎหมาย และสอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO-FCTC) ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี
นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ศาลปกครองกลางยังได้ชี้ให้เห็นว่า มาตรการเพิ่มขนาดฉลากรูปภาพข้อความคำเตือนฯ ดังกล่าว จะทำให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตมากขึ้น และสามารถลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ อันเป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวมมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสุขภาพของประชาชน อีกทั้งการเพิ่มขนาดพื้นที่จากเดิม 55% เป็น 85% จะสามารถกระตุ้นความรู้สึกและความต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่ได้ เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านการอ่าน รวมถึงเด็กและเยาวชน ถือเป็นมาตรการที่พอสมควรแก่เหตุ ประกาศดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงพิพากษายกฟ้อง
ทั้งนี้ จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 เพื่อกำหนดให้ผู้ผลิต และผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรตทุกราย ต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ และข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตขนาดไม่น้อยกว่า 85% บนซองบุหรี่ ซึ่งเป็นการเพิ่มขนาดของฉลากรูปภาพคำเตือนฯ จากเดิมที่กำหนดไว้ 55% จึงเป็นเหตุให้บริษัทบุหรี่ยื่นฟ้องกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558