ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
พ่อเมืองพัทยาคนใหม่ ชูนโยบายผลักดันพัทยาสู่ความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง สร้างความเข้มแข็งมุ่งสู่ EEC พร้อมน้อมนำแนวทาง 4 ขาหลักขององค์พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการบริหาร
28 ก.ย. 2561

ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติที่ 15/2561 เรื่อง การแก้ไขปัญหาราชการเมืองพัทยา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาแห่งชาติโดยความเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง นายสนธยา คุณปลื้มเป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คน ตามที่นายกเมืองพัทยา แต่งตั้งตามมาตรา 46 และมาตรา 48 (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ทั้งนี้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น โดยยกเลิกข้อความในข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสุขแห่งชาติ ที่ 6/2560 เรื่องการแต่งตั้งนายกเมืองพัทยาลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

โดยวันนี้ 28 กันยายน 2561 ในการประชุมสภาเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้แถลงนโยบายชัดเจน ในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรม โปร่งใส พร้อมเสริมสร้าง พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยยึดหลักตามรัฐธรรมนูญ และแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มากำกับดูแลเรื่องนี้ เพื่อผลักดันให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ EEC ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออก เป็นเมืองเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือการสร้างความร่วมมือส่วนกลางกับท้องถิ่น ให้มีความสัมพันธ์กันในทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองพัทยาร่วมกัน โดยกำหนดทีมบริหาร ทีมที่ปรึกษา เพื่อดูแนวทางการพัฒนาต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกด้าน มีการทำงานที่มีแบบแผนชัดเจน เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สอดรับกับการเกิด EEC อีอีซี อาทิ ในเรื่องของปัญหาน้ำท่วม ที่ต้องทำงานร่วมกับส่วนกลาง คือ กรมชลประทานในการแก้ไขปัญหา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องแผนการจัดการน้ำในองค์รวม จะเป็นภารกิจที่ต้องทำงานร่วมกัน พร้อมน้อมนำแนวทางขององค์พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ทำให้ความสำคัญในเรื่องของ 4 ขา หลักในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ คือ สังคม, เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนในการที่บ้านเมืองจะเจริญได้ ทุกๆส่วนต้องเดินไปพร้อมๆ กันเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั้น มาบริหารกิจการของแผ่นดินและเมืองพัทยา ทั้งนี้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกๆฝ่ายที่จะขับเคลื่อนพัทยาก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและมั่นคงด้วยเช่นกัน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558