ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
รมช.เกษตรฯ มอบนโยบายแก่บุคลากรกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี
04 ต.ค. 2561

รมช.เกษตรฯ มอบนโยบายแก่บุคลากรกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี กำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เร่งรัดเดินหน้างานตามโครงการนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ อย่างต่อเนื่อง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 46 ปี 1 ตุลาคม 2561 ณ กรมวิชาการเกษตร ว่า กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานในกลุ่มภารกิจการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิต การตรวจรับรองมาตรฐาน สถานการณ์ภาพรวมเกษตร รวมทั้งงานควบคุมตามพระราชบัญญัติ 6 ฉบับ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิต และการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร นับเป็นภารกิจที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเกษตรของไทย

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน โดยมุ่งเร่งรัดเดินหน้างานตามโครงการนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ในการกำกับดูแลโครงการเกษตรอินทรีย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ว่า "ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล" ซึ่งแนวทางการดำเนินงานจะต้องขับเคลื่อนไปทั้งระบบ ตั้งแต่การวิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม จัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของประเทศเพื่อการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ รวมถึงบริหารจัดการให้มีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทำเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในทุกรูปแบบ 

อย่างไรก็ตาม มุ่งหวังให้บุคลากรของกรมวิชาการเกษตรนำหลักการดำเนินงานดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานทุกภารกิจ เพื่อยกระดับทั้งภาควิชาการ ภาคการผลิต และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศไทยให้มีความมั่นคงก้าวหน้าตลอดไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558