ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
กรมควบคุมโรค ติดตามงานควบคุมบุหรี่-เหล้าแบบบูรณาการในระดับเขต-จังหวัด
08 ต.ค. 2561

          เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้มอบนโยบายเรื่อง มาตรการ และเป้าหมายการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ปี 2562 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ณ โรงแรมวินด์แฮม ซีเพิร์ล รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  และ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ร่วมบรรยายพิเศษ รวมถึงการนำเสนอผลการดำเนินการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับเขตและจังหวัด  โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งระดับเขตและจังหวัดทุกพื้นที่ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานที่ดี และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาและอุปสรรค รวมถึงได้แผนของการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับเขตและจังหวัด ที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558