ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
กรมควบคุมโรค ติดตามงานควบคุมบุหรี่-เหล้าแบบบูรณาการในระดับเขต-จังหวัด
08 ต.ค. 2561

          เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้มอบนโยบายเรื่อง มาตรการ และเป้าหมายการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ปี 2562 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ณ โรงแรมวินด์แฮม ซีเพิร์ล รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  และ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ร่วมบรรยายพิเศษ รวมถึงการนำเสนอผลการดำเนินการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับเขตและจังหวัด  โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งระดับเขตและจังหวัดทุกพื้นที่ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานที่ดี และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาและอุปสรรค รวมถึงได้แผนของการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับเขตและจังหวัด ที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558