ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
สนค. จับมือ WEF จัดงาน Hackathon นำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก
10 ต.ค. 2561

          นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า สนค. ได้หารือกับ World Economic Forum (WEF) เพื่อเตรียมโครงการพัฒนาเกษตรกรระดับฐานราก โดย WEF มีผู้แทนจาก WEF-Grow Asia ซึ่งเป็นหน่วยงานของ WEF ที่ทำงานด้านเกษตรมาร่วมการหารือ เบื้องต้น ตกลงจะร่วมกันจัดงานแฮ๊คคาธอน (Hackathon) หรือการระดมสมองเพื่อประกวดแนวคิด หัวข้อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่ภาคเกษตร (Digitizing Agriculture) ในช่วงต้นปี 2562

         “ปีนี้ สนค. มุ่งเน้นการทำยุทธศาสตร์และโครงการที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของไทยในด้านต่าง ๆ โดยจะเริ่มที่ภาคเกษตรและกิจกรรมที่สนับสนุน SME และ Startup เป็นหลัก เพราะเราได้ศึกษา มาระยะหนึ่งแล้ว พบว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่จะไม่เพียง disrupt การผลิตหรือภาคอุตสาหกรรมและภาคการเงินเท่านั้น แต่หลายอย่างสามารถนำมาใช้พัฒนาภาคเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากได้ เช่น AI บล็อกเชน ระบบเซนเซอร์ (IoT) เครื่องโดรน หุ่นยนต์ จะมีส่วนช่วยทำให้เกษตรกรและ SME เชื่อมโยงกับตลาดได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ลดต้นทุน ลดขั้นตอน ทำให้มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยาว เป็นการนำเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ประเทศจีน สามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคเกษตรได้อย่าง ก้าวกระโดด โดยเรื่องนี้ WEF-Grow Asia เขาทำอยู่แล้วเป็นงานหลัก มีเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวนมากในภูมิภาคเอเชีย ถือว่าได้ partners ที่ถูกฝาถูกตัวกัน” นางสาวพิมพ์ชนกกล่าว

         นายแกรมห์ ดิกซีย์ ผู้อำนวยการบริหารของ WEF-Grow Asia และนายพอล วูเตียร์ ผู้อำนวยการฝ่ายความรู้และนวัตกรรม กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรม Hackathon 2018 ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่และ Ag-tech Startups ร่วมกันพัฒนา solutions สำหรับการบริหารจัดการสินค้าเกษตร รวมทั้ง ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับภาคเกษตรในมิติต่าง ๆ อาทิ การใช้ประโยชน์จากข้อมูล/ความรู้ การพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) การลดต้นทุนโลจิสติกส์ และ การขยายช่องทางตลาด รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งทุนแล้ว ซึ่ง ประสบความสำเร็จอย่างดี มั่นใจว่าสามารถนำมาใช้กับประเทศไทยได้ เพื่อยกระดับให้เกษตรรายย่อยพัฒนา เป็นผู้ประกอบการและแข่งขันได้มากขึ้น

          ในเบื้องต้น สนค. และ WEF-Grow Asia จะร่วมกันจัดประชุมหารือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการค้าสินค้าเกษตร และจะนำไปสู่การจัดกิจกรรม Hackathon เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา solutions ในการยกระดับศักยภาพทางการค้าของเกษตรรายย่อย ซึ่ง สนค. จะหารือร่วมกับเครือข่าย Young Smart-Farmer และภาคีอื่นๆ ในรายละเอียดต่อไป โดยคาดว่าจะมุ่งเน้นในสินค้าเกษตรมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ ข้าวสี และ ข้าวอินทรีย์ รวมถึงการขยายโอกาสในตลาดโลกด้วย ทั้งนี้ Grow Asia จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Consulting) และช่วยเชื่อมโยงเกษตรกรกับภาคเอกชนทั้งของไทยและต่างประเทศ

         ผอ. สนค. กล่าวปิดท้ายว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาการค้ารองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ ซึ่ง สนค. ในฐานะหน่วยงานวิชาการของกระทรวง กำลังทำงานร่วมกับหลายกลุ่ม เช่น นักวิชาการ เกษตรกร ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ โดยในปี 2562 สนค. จะมีโครงการนำร่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการค้า (Technology for Trade) เพื่อนำมาเสริมศักยภาพทางการค้าให้กับเกษตรกรรายย่อย เช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้า การตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าเกษตร (Traceability) การคาดการณ์ผลผลิตการเกษตร การนำบล็อกเชนมาจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น GI เป็นต้น

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
26 ก.พ. 2563
หากจะมองหาผู้เชี่ยวชาญชำนาญการหรือกูรูในการฟื้นฟูองค์กรที่กำลังประสบปัญหา โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพย์สินและเงินทุนแล้ว คงหาไม่ได้ง่ายนักในประเทศไทย เพราะโลกธุรกิจมีความซับซ้อนเกี่ยวพันกับเรื่องต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าจะไม่มีเลย เพราะหากสอดส่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558