ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
คต. ยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า e-Form D เต็มรูปแบบ
10 ต.ค. 2561

        นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Form D ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ภายใต้ระบบ ASEAN Single Window (ASW) หรือที่เรียกว่า e-Form D ASW อย่างเต็มรูปแบบ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและแนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมกำกับข้อมูลทั้งหมดด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature : DS) ของนิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำขอฯ และเอกสารประกอบ เมื่อคำขอผ่านการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลอนุมัติให้ผู้ประกอบการทราบ พร้อมส่งข้อมูลไปยังศุลกากรของประเทศผู้นำเข้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้นำเข้าสามารถดำเนินพิธีการศุลกากรได้ทันที โดยผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมารับ Form D รูปแบบกระดาษที่กรมฯ อีกต่อไป ซึ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการยกระดับงานบริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัลของกรมฯ อีกด้วย

       ในปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) กรมฯ ออกหนังสือรับรองฯ e-Form D ภายใต้ ASW ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนนำร่อง 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม จำนวนทั้งสิ้น 222,795 ฉบับ โดยแยกเป็นการยื่นคำขอผ่านระบบ EDI จำนวน 120,735 ฉบับ คิดเป็นสัดส่วน 54.19% และยื่นคำขอผ่านระบบDigital Signature จำนวน 102,060 ฉบับ คิดเป็นสัดส่วน 45.81% การยื่นผ่านระบบ Digital Signature เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวน 41,946 ฉบับ ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า e-Form D ด้วยระบบ Digital Signature ภายใต้ ASW กับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ขณะนี้ กรมฯ อยู่ระหว่างการทดสอบการส่งข้อมูล e-Form D กับประเทศบรูไน และจะเริ่มทดสอบฯ กับประเทศฟิลิปปินส์และกัมพูชาในลำดับถัดไป

นายอดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญกับการใช้สิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนมากที่สุด โดยในปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) มีการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ ปริมาณทั้งสิ้น 283,042 ฉบับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.46 ของการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทั้งหมด

ในส่วนของการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ Form D ด้วยระบบ Digital Signature ในการส่งออกสินค้าไปทุกประเทศอาเซียน ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าใช้งาน e-Form D ASW โดยติดต่อขอใบรับรอง Digital Certification จาก TOT CA (www.ca.tot.co.thหรือ CAT CA (www.thaipki.comโดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

พร้อมกันนี้ เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 กรมฯ ได้ออกประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการขอหนังสือรับรอง การขอขึ้นทะเบียน การขอต่อทะเบียน การจดแจ้งและการดำเนินการอื่นๆ ใดที่มายื่นคำขอต่อกรมฯ เพื่อรองรับการเป็น Digital Government และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการอีกด้วย

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยในเรื่องการให้บริการและการค้าต่างประเทศ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1385 หรือเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศwww.dft.go.th

******************************

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558