ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
EXIM BANK เปิดสรรหากรรมการผู้จัดการจนถึง 29 ม.ค. นี้
05 ม.ค. 2559
          นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ในปี 2559 EXIM BANK จะใช้จุดแข็งในการเป็นสถาบันเงินเฉพาะกิจของรัฐทำงานอย่างแข็งขันร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยระยะสั้นจะเร่งส่งเสริมให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้เริ่มต้นหรือขยายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ในระยะยาวจะร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากขึ้น อาทิ ดิจิทัล เชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ โลจิสติกส์ การแพทย์ครบวงจร เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ที่รัฐบาลส่งเสริมการลงทุน เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน และเขตเศรษฐกิจในลักษณะคลัสเตอร์ ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ EXIM BANK จึงกำลังสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปในทิศทางดังกล่าวนี้
 
          ประธานกรรมการ EXIM BANK กล่าวว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ต้องแสดงวิสัยทัศน์ ตลอดจนแนวคิดในเชิงกลยุทธ์ที่จะบริหารจัดการและพัฒนา EXIM BANK ตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ว่าจะทำอย่างไรให้ EXIM BANK มีบทบาทในเชิงรุก เสริมทีมเศรษฐกิจ-การคลังของประเทศให้แข็งแกร่ง ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและภารกิจดังกล่าวข้างต้น มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อยู่เคียงข้างการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนและต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสร้างแบรนด์สินค้าและบริการของไทยให้มีชื่อเสียงในตลาดโลก
 
          คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ EXIM BANK โดยมีนายวิเชฐ ตันติวานิช เป็นประธาน เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ตั้งแต่วันที่ 5-29 มกราคม 2559 ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักบริหาร EXIM BANK ชั้น 18 อาคารเอ็กซิม สำนักงานใหญ่ ในวันและเวลาทำการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.exim.go.th สอบถามโทร. 0 2617 2111 ต่อ 1130, 1133
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558