ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
depa พร้อมพลักดันจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมือง Smart Cityในพื้นที่ภาคอีสานต่อจากขอนแก่น
18 ต.ค. 2561

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 61 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี depa นำโดยนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เขตพื้นที่ภาคอีสานเข้าร่วมหารือกับ นายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการเตรียมความพร้อมและร่วมกำหนดแนวทางเพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอนาคต ในการผลักดันอย่างเร่งด่วนเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มคุณภาพชีวิต กระจายความเจริญให้ประชาชนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้สอดรับกับปัญหา ความต้องการ อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ 

โดยปีงบประมาณ 2562 จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในแผนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมสามารถสรุปในการขับเคลื่อนเรื่องด่วนเพื่อตอบโจทย์ของจังหวัดฯ คือสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) การเกษตรอัจฉริยะ ( Smart  Agriculture Tech) และการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีได้เตรียมความพร้อมในการไว้แล้วหลายเรื่อง คือ

1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอุบลราชธานี  2.มีการเตรียมปรับยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อรองรับนโยบายด้าน Smart City โดยเฉพาะ และ 3.มีกลุ่มเอกชน(กลุ่มบริษัทพัฒนาเมือง ฯลฯ) ที่พร้อมจะร่วมขับเคลื่อนขับหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558