ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
บตท. ติดอันดับ 7 จาก 54 รัฐวิสาหกิจ
21 ต.ค. 2561
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงานทราบผลการประเมินและนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นนั้น บตท. ได้ผลประเมิน 93.13 คะแนน ซึ่งเป็นอันดับที่ 7 จากทั้งหมด 54 รัฐวิสาหกิจ
 
นางวสุกานต์ กล่าวต่อไปว่า ผลคะแนนดังกล่าวเกิดจากความมุ่งมั่นของคณะกรรมการ บตท. และฝ่ายบริหาร ที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส เน้นย้ำให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Corporate Governance หรือ CG) ในการทำงานในทุกหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเป็นพื้นฐานหลัก เพื่อนำไปปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม ทั้งยังพัฒนาและปลูกฝังกระบวนการทำงาน เพื่อสะท้อนการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี นอกจากนี้ บตท. ยังได้กำหนดแผน CG ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561 ด้านการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการภายใน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของ บตท. รวมถึงเป็นการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับองค์กร เพื่อร่วมเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558