ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
สกส.ชูกลุ่มสตรี จ.น่าน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้
25 ต.ค. 2561

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงานกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดน่าน เป็นตัวอย่างสะท้อนให้เห็นถึงพลังและความสามารถของผู้หญิง ลั่นพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจ เป็นแหล่งทุนให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเสริมสร้างบทบาทสตรีพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิต 

ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนกว่า 12 ล้านคน องค์กรสตรีกว่า 15,000 องค์กร สร้างงาน  สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่กลุ่มสตรี กว่า 26,000 โครงการ เป็นเงิน 3.1 พันล้านบาท ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่าย กว่า 5,000 โครงการ เป็นเงิน 339 ล้านบาท นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเปิดเผยว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกองทุนที่เกิดขึ้นเพื่อให้สตรีได้เข้าถึงแหล่งทุน หรือ เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ า วงเงินสูงสุดโครงการละ 200,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี น าไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือพัฒนาอาชีพ 
ผ่านการรวมกลุ่มของสตรีโดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่มาจากภายในกลุ่มของสตรีเอง โดยเริ่มต้นจากความต้องการของสตรี บริหารจัดการด้วยสตรี สตรีมีความสุข และสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

"ในปีงบประมาณ 2561 กองทุนฯ จะยังคงก้าวต่อไปในการพัฒนาบทบาทของสตรีโดยได้จัดสรรงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียน 1,498,000,000 บาท และประเภทเงินอุดหนุน 295,000,000 บาท แก่กลุ่มสตรีในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้สมาชิกและครอบครัวได้เฉลี่ย 7,000–10,000 บาท"

สำหรับในพื้นที่จังหวัดน่านได้แบ่งกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2 แห่ง ได้แก่ กลุ่มไข่เค็มบ้านแสงดาวพัฒนา หมู่ 17 ตำบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มสมุนไพรที่ประสบความส าเร็จ โดยเริ่มจากการเป็น ชุมชนที่มีพื้นที่ทำการเกษตรน้อย ประสบปัญหาน้ำท่วมขังทุกปี และไข่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภค
ชาวบ้านจึงมีแนวคิดเรื่องการถนอมอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน ก่อนที่ต่อมาจะมีการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านผลิตไข่เค็มสมุนไพรขายเป็นรายได้เสริม จนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและได้รับการสนับสนุนเป็นผลิตภัณฑ์OTOP โดยปัจจุบันกลุ่มไข่เค็มบ้านแสงดาวมี นางระเบียบ ปางน้อย เป็นประธาน มีสมาชิกรวม 30 คน ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี200,000 บาท มีการผลิตไข่เค็มออกขายทั้งในตลาดชุมชนตลาดท่องเที่ยว ตลาด OTOP รวมถึงขายส่งให้กับร้านค้าทั้งในและต่างจังหวัด ท าให้เกิดการจ้างงานในชุมชน  
สมาชิกมีรายได้เสริม และมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง ส่วนกลุ่มที่สอง คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านศรีนาชื่น ตั้งอยู่หมู่ 4 ต าบลทุ่งศรีทอง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มี นางเนาวรัตน์ ชุ่มวงศ์ เป็นประธาน มีสมาชิกกลุ่ม 24 คน โดยได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี 100,000 บาท โดยเห็ดที่เปิดออกขาย ได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดภูฏาน เห็ดหูหนู เห็นนางรมด า  
เห็ดฮังการี เห็ดขอนขาว เห็ดขอนด า รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ด เช่น เห็ดหยอง แหนมเห็ด น้ ายาเห็ด ส่งขายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วจังหวัด รวมถึงมีออเดอร์จากต่างจังหวัด และแม่ค้ามารับซื้อถึงในชุมชน
สำหรับพื้นที่จังหวัดน่าน
มีสมาชิกกองทุนฯประเภทบุคคลธรรมดา 139,561 คน และประเภทองค์กร
644 องค์กร โดยมีการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งสิ้น 18,619,400 บาท แยกเป็น 4 ส่วนคือ
1. งบบริหารจัดการกองทุนฯ 3,612,700 บาท
2. งบลงทุน 6,700 บาท
3. งบอุดหนุน 3,000,000 บาท มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 48 โครงการ 
4. งบทุนหมุนเวียน 12,000,000 บาท มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 74

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558