ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กปภ. วางมาตรการเข้ม เตรียมรับมือภัยแล้งทุกพื้นที่
26 ต.ค. 2561

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งปี 2561 - 2562 คุมเข้มมาตรการและแนวทางลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้สิ้นสุด    ฤดูฝนและจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ประกอบกับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจึงทำให้ฝนลดลง ทั้งนี้ จากการติดตามและเฝ้าระวังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งของประเทศ พบว่าปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ด้วยการวางมาตรการและแนวทางการให้บริการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งน้ำดิบ กำชับให้ กปภ. ทุกสาขาดำเนินการสำรวจและประเมินแหล่งน้ำดิบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งหรือไม่ ควบคู่กับการสำรวจแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเติม สำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำรองในกรณีที่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมหากจำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำดิบสำรอง นอกจากนี้ ได้กำชับให้ กปภ. ทุกสาขาติดตามสถานการณ์น้ำทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพอย่างใกล้ชิด พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำและความต้องการของประชาชน ด้านการผลิตและจ่ายน้ำ กปภ. ได้จัดเตรียมกำลังคน รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ พร้อมทั้งประสานกับ กปภ.สาขาใกล้เคียงที่มีศักยภาพในการเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อวางแผนเตรียมพร้อมสนับสนุนในการส่งน้ำประปาช่วยเหลือ กปภ.สาขาที่ขาดแคลนน้ำ ด้านการช่วยเหลือประชาชน กปภ. พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยการสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่รถบรรทุกน้ำของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะรับน้ำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการฉวยโอกาสนำน้ำไปจำหน่าย จึงขอให้หน่วยงานส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมระบุหมายเลขรถบรรทุกน้ำด้วย 
ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการวางมาตรการรับมือสำหรับภัยแล้งที่จะมาถึงนี้แล้ว กปภ. ยังเร่งรัดโครงการและแผนงานแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการตลอดจนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไปแล้ว เพื่อให้ทุกโครงการแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดและพร้อมสำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประเทศในระยะยาวต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558