ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐต้องร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ใต้บังคับบัญชา
30 ต.ค. 2561

คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยดำเนินการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ....  โดยมี พล.อ.อ. วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประธานอนุกรรมการเพื่อช่วยดำเนินการตามมาตรา 18 (3) แห่งพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 เป็นผู้เปิดการประชุมฯ และมีพ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ณ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพฯ

สำหรับในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 เพื่อกำหนดให้มีมาตรการและกลไกเพื่อการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยร่างกฎหมายดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในฝ่ายบริหารและกำหนดหลักเกณฑ์ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

2. กำหนดมาตรการและกลไกในการควบคุม กำกับและติดตาม การบริหารจัดการในภาครัฐเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและให้มีการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อปรับปรุง มาตรการป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง

4. กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กวดขันวินัย และกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง และที่สำคัญหากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ย่อมเป็นเหตุให้ได้รับโทษทางวินัย และร่วมรับผิดในความเสียหายทางแพ่งที่เกิดขึ้นกับทางราชการ จากการกระทำของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและอาจถูกดำเนินคดีอาญาหรือวินัย โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นต้น

ทั้งนี้ ร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ได้นำหลักการที่จำเป็นและสำคัญในมาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบตามคำสั่ง คสช.ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาบัญญัติไว้ และได้มีการเพิ่มมาตรการเสริมให้เข้มงวดกวดขันยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะต้องรับผิดทั้งทางวินัยและอาญา และความเสียหายทางแพ่ง หากมีการทุจริตเกิดขึ้นโดยไม่ได้มีมาตรการป้องกันปัญหาการทุจริต อันจะส่งผลให้ต่อไปนี้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะนิ่งเฉยเหมือนที่เคยปฏิบัติในอดีตมิได้ เนื่องจากร่างกฎหมายใหม่จะถือเป็นความผิดหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558