ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ผ่านฉลุยร่างแผนพัฒนาดิจิทัลฯ 20 ปี
01 พ.ย. 2561

              บอร์ดดีอี ผ่านฉลุยร่างแผนพัฒนาดิจิทัลฯ  20 ปี เร่งขับเคลื่อนภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ ก่อนนำเสนอ ครม.อนุมัติประกาศใช้เป็นนโยบายและแผนระดับชาติต่อไป พร้อมเดินหน้าเห็นชอบร่างข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลดีขยายพื้นที่ให้บริการประชาชนเพิ่ม และเกิดธุรกิจชุมชนระดับท้องถิ่น

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยภายหลังการ ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฯ ว่า ได้มีการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี (พ .ศ.2560-2579) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ก่อนประกาศใช้เป็นนโยบายและแผนระดับชาติ ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีผลต่อการใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถนำเงินมาใช้ได้ตามวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา และให้มีความเชื่อมโยงกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจากนี้จะได้มีการนำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไปปฏิบัติได้โดยสมบูรณ์ต่อไป โดยกระทรวงฯจะขับเคลื่อนใน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล บุคลากรดิจิทัล และความเชื่อมั่น

              สำหรับโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ หรือโครงการเน็ตประชารัฐ ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ โดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการติดตั้งครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Reference Access Offer: RAO) ตามหลักเกณฑ์โครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) ในการใช้งานโครงข่ายเน็ตประชารัฐที่ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม ได้ทราบเงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติในการเชื่อมต่อโครงข่ายเน็ตประชารัฐที่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลดี เป็นการเปิดให้ผู้ให้บริการรายอื่น หรือรายย่อยในท้องถิ่น ร่วมให้บริการในต้นทุนที่ราคาถูก รวมถึงประชาชนมีโอกาสเข้าใช้บริการได้ในราคาเหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งรัฐบาลมีความประสงค์ให้เกิดประโยชน์โดยเร็ว เพื่อให้เกิดการให้บริการกับท้องถิ่นชุมชนอย่างกว้างขวาง ตลอดจนให้เกิดธุรกิจท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระจายรายได้อย่างต่อเนื่อง และเริ่มต่อยอดให้ร้านค้าโชห่วย สามารถพัฒนาต่อไปได้

              และโครงการเชื่อมต่อโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตในโครงการเน็ตชายขอบ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เชื่อมต่อโครงข่ายเน็ตประชารัฐกับโครงการภาครัฐได้ โดยผู้รับจ้างทุกรายดำเนินโครงการภาครัฐสามารถเชื่อมต่อโครงข่ายเน็ตประชารัฐได้ โดยยกเว้นให้ไม่ต้องเปิดโครงข่ายของตนเพื่อให้เชื่อมต่อ ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าทรัพย์สินโครงข่ายที่สร้างขึ้นจะต้องเป็นทรัพย์สินของรัฐ โดยต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนที่สามารถประหยัดได้ สำหรับกรณีอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ โครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) สอดคล้องกับนโยบายที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ส่วนการเชื่อมต่อโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต

              ในส่วนเรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลด้านสายสื่อสาร และมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลฯ จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนแม่บท (Master plan) การจัดระเบียบสายสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในภาพรวม เพื่อแก้ปัญหาทรรศนะอุจาดที่เกิดขึ้น

   และเรื่องข้อเสนอแนวทางการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบในหลักการของแนวทางดังกล่าว และมอบให้คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเร่งรัดจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นวาระเร่งด่วนพิเศษให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาในรายละเอียดของแนวทางการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน และนำผลเข้าที่ประชุมบอร์ดดีอี ครั้งต่อไปภายในเดือน พ.ย. 61

              สุดท้ายที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นคลื่นความถี่สำหรับระบบโทรคมนาคมขนส่งทางราง จากการที่สำนักงาน กสทช. ศึกษาแนวทางการใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบคมนาคมขนส่งทางรางในย่านความถี่ 800/900 MHz และ 400 MHz แต่เนื่องจากการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการระบบคมนาคมขนส่งทางรางตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงกระทบต่อคลื่นความถี่ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ประชุมจึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษาหาความเหมาะสมของคลื่นความถี่อื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากย่านความถี่ดังกล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558