ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
มท.1 เปิดโครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่เกาะสมุย
01 พ.ย. 2561

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอชื่นชม กปภ.ที่ดำเนินภารกิจให้บริการน้ำประปาเพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคของภาครัฐเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและชุมชน ควบคู่กับภารกิจด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังจะเห็นได้จากการที่ กปภ.ได้ร่วมมือกับสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จ.สุราษฎร์ธานี สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่และชุมชนต่างๆ ในท้องถิ่น ดำเนินโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย เริ่มตั้งแต่ปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มอบหมายให้ กปภ.เพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการดำเนินการสร้างปะการังเทียมหรือปลูกฟื้นฟูปะการังจริงในพื้นที่ใกล้เคียง กปภ.จึงได้ประสานขอความร่วมมือจาก ทช.ในการรับการสนับสนุนดำเนินการฟื้นฟูปะการัง ซึ่งจากการพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าพื้นที่บริเวณเกาะสมุยมีความเหมาะสมในการดำเนินการ โดย กปภ. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย (โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยระยะที่ 1 สำหรับโครงการก่อสร้างฯ ดังกล่าวนั้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบการส่งจ่ายน้ำประปา และได้เปิด “โครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะ อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

 นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า การปลูกฟื้นฟูแนวปะการังครั้งนี้ ตั้งเป้าหมายระยะเวลาโครงการ 5 ปี โดยปลูกเสริมเพื่อซ่อมแซมปะการังครอบคลุมพื้นที่ 4 แห่ง คือ พื้นที่แนวปะการังเกาะสมุย เกาะแตน เกาะมัดสุ่ม เกาะมัดหลัง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 3,638 ไร่ กปภ.มุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกของชุมชนและประชาชนทั่วไปให้รักและหวงแหนทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะปะการังที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล รวมถึงช่วยกันฟื้นฟูระบบนิเวศและคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558