ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
“น้องแบม” น.ส. ปณิดา ยศปัญญา รายงานตัวเข้ารับราชการสำนักงาน ป.ป.ท.
01 พ.ย. 2561

สืบเนื่องจากกรณี น.ส.ปณิดา ยศปัญญา (น้องแบม) อดีตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร้องเรียนความไม่โปร่งใสการเบิกจ่ายงบประมาณเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีพฤติการณ์เบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน ระบุจำนวนเงินสูงกว่าความเป็นจริง โดย น.ส.ปณิดาฯ ถูกบังคับให้ทำการปลอมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จนนำไปสู่การที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ขยายผลดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทั่วทั้งประเทศ ผลการตรวจสอบพบความผิดปกติในการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติรับไต่สวนข้อเท็จจริง จำนวน ๖๕ คำสั่ง แบ่งเป็น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๖๒ จังหวัด นิคมสร้างตนเอง ๒ แห่ง และศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ ๑ แห่ง จากการจัดสรรงบประมาณ รวม ๑๖๔,๒๐๔ บาท ถือเป็นการเปิดโปงการทุจริตระดับประเทศ ส่งผลให้หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเชิดชูให้เป็นตัวอย่างผู้มีความกล้าหาญ 

ไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้องและไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งกรณี น.ส. ปณิดาฯ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและคนในสังคมในการสร้างคุณงามความดี สร้างประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง และเป็นแบบอย่างในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
​พันตำรวจโท วันนพ สมจิตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. กล่าวว่า น.ส. ปณิดาฯ ได้แสดงความจำนงพร้อมกับยื่นใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ และสำนักงาน ก.พ. ได้มีมติอนุมัติให้
สำนักงาน ป.ป.ท. คัดเลือก น.ส. ปณิดาฯ เข้ารับราชการได้โดยอาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ กรณีข้อ ๑ (๖)
​โดยล่าสุด สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุ น.ส. ปณิดาฯ เข้ารับราชการในสังกัด
สำนักงาน ป.ป.ท. ตามขั้นตอนระเบียบและกฎหมาย โดยให้ น.ส. ปณิดาฯ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๔ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมกับการสร้าง “สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”สามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลการทุจริต ได้ที่ สายด่วน ๑๒๐๖ หรือศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ซึ่งข้อมูลของผู้แจ้งจะได้รับการปกปิด และในขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบ หรือไต่สวน ข้อเท็จจริง สามารถขอรับ    ความคุ้มครองตามที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558