ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
คต. เตือนนำเข้ายาและเภสัชเคมีภัณฑ์ต้องมีใบอนุญาต
02 พ.ย. 2561

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สินค้ายา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป 16 รายการ เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545 ซึ่งผู้ประกอบการต้องดำเนินการขอใบอนุญาตการนำเข้าให้แล้วเสร็จก่อนวันที่สินค้าจะมาถึงไทย พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรประกอบการขออนุญาตซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (แบบ ช.ย.) หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วย

หากผู้นำเข้าไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดจะมีความผิดตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 โดยมีโทษจำคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับเป็นเงินห้าเท่าของสินค้าที่ส่งออกหรือนำเข้า หรือทั้งจำทั้งปรับ กับให้ริบสินค้ารวมทั้งสิ่งที่ใช้ในการบรรจุและพาหนะใดๆ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความผิดนั้น และถือเป็นความผิดฐานหลีกเลี่ยงข้อกำกัดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ด้วย

นายอดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้ายาและเภสัชเคมีภัณฑ์ดังกล่าว ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545 และประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขออนุญาตส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2557 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

ผู้นำเข้าสามารถตรวจสอบรายการยา เภสัชเคมีภัณฑ์ฯ ที่ต้องขออนุญาตนำเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศได้จากเว็บไซต์ http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/VET-02.aspx หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558