ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กระทรวงพลังงานประกาศ ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านจากผู้ที่มาติดต่อราชการ
05 พ.ย. 2561

กระทรวงพลังงาน ออกประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จากประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) 

ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการให้บริการของกรมธุรกิจพลังงาน  ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน ที่ได้เริ่มนำร่องให้การบริการประชาชน ผู้มาขอรับบริการเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้ง   เพื่อให้เป็นไปตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ดังกล่าว  เพื่อจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนในกรณีที่ต้องใช้เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 

 ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศ ฯ ครั้งนี้  กระทรวงพลังงานจะได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่ 

 1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จครบถ้วนโดยเร็ว  เพื่อยืนยันและเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
 2. ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้ที่มาติดต่อราชการ
 3. หากตามกฎหมายที่มีอยู่ ต้องมีใบคำขอสำเนาบัตรประชาชน ขอให้หน่วยงานต้องดำเนินการถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากระบบเอง และห้ามมิให้เก็บค่าบริการจากประชาชนโดยเด็ดขาด
 4. การลงนามเพื่อยืนยันความถูกต้องในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องดำเนินการลงนามในสำเนานั้น ๆ ด้วยตนเอง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558