ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กฟผ. จับมือเครือข่ายภาคพลังงานไฟฟ้า กำหนด Baselineการลดก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน
05 พ.ย. 2561

กฟผ. ผนึกกำลังเครือข่ายผู้ผลิตไฟฟ้า ผุดแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน สนองเจตจำนงแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกับนานาประเทศ

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายตาม NDC Roadmap” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561โดยมี นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ.เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ (สผ.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) รวมถึงผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน และผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ ของ กฟผ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 201 อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ.จ.นนทบุรี

นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพรรองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ.กล่าวว่า เป็นการประชุมต่อเนื่องจากครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นสร้างเครือข่ายภาคพลังงานในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเข้าใจในสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ทิศทางและเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก แนวคิดและเป้าหมายของการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการกำหนด Baseline ของภาคการผลิตไฟฟ้า เพื่อรองรับเป้าหมายตาม NDC Roadmap ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและการผลักดันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้า ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางระหว่างเครือข่ายฯ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ

ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ สถานการณ์การดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจกในระดับนานาชาติ โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ (สผ.)แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และทิศทางการเข้าสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้า โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)สำหรับช่วงที่สอง เป็นการหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการกำหนด Baseline สำหรับประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้า เพื่อรองรับ NDC Roadmap พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน

ทั้งนี้ ในปี 2562 กฟผ. และเครือข่ายผู้ผลิตไฟฟ้า จะมีการประชุมหารือเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและหา   แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้าร่วมกัน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558