ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
09 พ.ย. 2561

     วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งมีการประชุมหารือขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
     นางไพรวรรณ กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เป็นศูนย์ฯ ที่อยู่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ  จากทั้งหมด ๑๒ แห่ง ดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นจังหวัดที่ติด ๑ ใน ๑๐ ของจังหวัดที่มีผู้สูงอายุสูงในประเทศไทย มีจำนวนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ รายจังหวัด ๔๓ แห่ง  
     นางไพรวรรณ กล่าวต่ออีกว่า ศูนย์ฯ บ้านบางแค มีการดำเนินเนินงานครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ ประกอบด้วย 
- มิติสังคม เช่น การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้คำปรึกษา และดูแลสุขภาพ
- มิติสภาพแวดล้อม เช่น การดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ให้ความรู้การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
- มิติเศรษฐกิจ เช่น การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ โดยมีร้านอาหาร MY MOM มีรสชาติอาหารที่เป็นเสมือนหนึ่งรสมือแม่ การฝึกทักษะอาชีพต่าง ๆ กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
- มิติเทคโนโลยี เช่น การดำเนินกิจกรรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Gold Application
     ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความสำคัญของบุคลากรให้ทำงานให้ถึงจุดมุ่งหมาย โดยการปฏิบัติงานต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มีการวางแผนการปฏิบัติตาม Action Plan มีตัวชี้วัด เป้าหมายที่ชัดเจน ให้มีความคุ้มค่าในการทำงาน การติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน การประเมินผลการทำงานอย่างโปร่งใส ยึดหลักธรรมมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างมีคุณค่า มีความรับผิดชอบ เน้นย้ำเป็นการทำงานแบบ Happy Work Place เป็นองค์กรที่มีความสุข ส่วนร้านอาหาร My Mom กรมกิจการผู้สูงอายุมีความมุ่งมั่นในการมุ่งสู่การเป็นร้านอาหารของชุมชน ต้องมีมาตรฐาน มีสูตรอาหารที่มีความเป็นเฉพาะตัว ให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไปนางไพรวรรณ กล่าวในตอนท้าย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558