ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
เกษตร จัดทำ Big Data การปลูกพืชทั่วประเทศ
15 พ.ย. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร เชื่อมโยงข้อมูลการปลูกพืชทั่วประเทศ สู่ฐานข้อมูล Big Data ด้านการเกษตรที่มีเอกภาพช่วย ช่วยลดภาระการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ปี 2561 เพื่อจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชและแมลงเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และสร้างฐานข้อมูลการผลิตพืชจากข้อมูลระดับตำบลที่มีวิธีการจัดเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร กำหนดนโยบายในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ ติดตามงาน และแก้ไขปัญหาการผลิตพืชในงานส่งเสริมการเกษตร

สำหรับระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ปี 2561 เป็นมิติใหม่ของการบูรณาการฐานข้อมูลการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาการรายงานข้อมูลซ้ำซ้อน มีการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ส่งผลให้ข้อมูลมีความเป็นเอกภาพ และช่วยลดภาระการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย (1) ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (รต.) ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลต้องจัดเก็บและรายงานการผลิตพืชเป็นประจำทุกเดือน แบ่งเป็น 3 กลุ่มพืช คือ กลุ่มพืชอายุสั้น ได้แก่ ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศที่มีอายุสั้น กลุ่มพืชอายุยาว ได้แก่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครื่องเทศที่มีอายุยาว และกลุ่มแมลงเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลทั่วประเทศรวม 468 ชนิดพืช 866 พันธุ์พืช (2) ระบบรายงานการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลพืชฤดูแล้งรายสัปดาห์ เฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าวรอบ 2 ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวหอมปทุม ข้าวเหนียว กลุ่มพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง พืชไร่อื่นๆ และกลุ่มพืชผัก ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน พืชผักอื่นๆ

นางดาเรศร์ กล่าวต่อว่า การจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ปี 2561 นี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อสนับสนุนการทำงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำมากขึ้น ผ่านฐานข้อมูล Big Data ด้านการเกษตรที่มีความเป็นเอกภาพ รวมถึงสร้างความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลด้านการเกษตร และข้อมูลในมิติอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช เป็นต้น

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
19 ก.พ. 2563
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในบรรดานักการเมืองทั้งหลาย ชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยและมักได้ยินมาอย่างสม่ำเสมอก็คือ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หนึ่งในสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มีบทบาทและลีลาท...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558