ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
อนุมัติแล้ว ! 3 โครงการจัดการน้ำแก้น้ำท่วม วงเงิน 2 หมื่นกว่าล้าน
08 ม.ค. 2562

8 ม.ค.62 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติโครงการคลองบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ตามทีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ กรอบวงเงินงบประมาณ 21,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญ ที่จะช่วยบรรปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหาน้ำหลาก ซึ่งมีแผนงานโครงการ 5 ปี (2562-2566)
นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติโครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ พร้อมระบส่งน้ำ จ.สกลนคร วงงบประมาณ 1,249 ล้านบาท ระยะเวลาดำนเนินโครงการ 5 ปี (2562-2566) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง

อีกทั้ง ครม.ยังอนุมัติ โครงการประตูระบายลำน้ำพุง - น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลสคร วงเงินงบประมาณ 2,100 บาท เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขต อ.เมืองสกลนคร และ อ.โคกศรีสุพรรณ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2562
“ทางกระทรวงฯ จะเริ่มการกระจายอำนาจเรื่องการบริหารงานบุคคล การโยกย้ายภายในเขตสุขภาพต่างๆ ซึ่งการจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ ต้องมีธรรมาภิบาลในการทำงาน และการมีส่วนร่วมประสานงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้วย” พูดถึงเรื่องการเ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558