ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
ใครมีกัญชาในครอบครอง แจ้งภายใน 90 วัน ไม่ต้องรับโทษ !?
14 ก.พ. 2562

ความคืบหน้าพิจารณาอนุบัญญัติตาม พ.ร.บ. แก้ไขยาเสพติดให้โทษ 
เผยผลพิจารณาอนุบัญญัติหรือกฎหมายลูก เพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ.... โดยเฉพาะบทบัญญัติที่ มาตรา 22 ผู้ครอบครองกัญชา รวมทั้งผู้ป่วยต้องแจ้ง อย. ภายใน 90 วัน เพื่อให้ไม่ต้องรับโทษ
วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1   ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ได้ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ โดยมีผู้แทนจากกรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อัยการสูงสุด กรมศุลกากร เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ป.ป.ส. กระทรวงกลาโหม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ ถึงการพิจารณาอนุบัญญัติหรือกฎหมายลูก เพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ......หากมีผลบังคับใช้ โดยกฎหมายฉบับรองที่ถูกจับตามองคือ ร่างกฎหมายอนุบัญญัติ ผู้ครอบครองกัญชา ใครที่ครอบครอง รวมทั้งผู้ป่วยต้องแจ้ง อย. ภายใน 90 วัน เพื่อให้ไม่ต้องรับโทษ นั้น ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ ร่างขึ้นตามร่าง มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและพิจารณาปัญหากฎหมายยาเสพติด ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยหลักการคือ การให้ผู้ที่ครอบครองกัญชาก่อนหน้ากฎหมายบังคับใช้ ให้มาแจ้งการครอบครองภายใน 90 วัน หากดำเนินการตามนี้จะไม่ต้องรับโทษ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 จะเป็นหน่วยงานผู้ประกอบวิชาชีพที่มีการครอบครองเพื่อทำการวิจัย เช่น ภาครัฐต่าง ๆ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพ  รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน กลุ่มนี้ต้องมาแจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยขณะนี้กำลังทำรายละเอียดว่า ต้องแจ้งอะไรบ้าง เช่น มีครอบครองเพื่อวิจัยอะไร พร้อมแนบเหตุผลการครอบครอง  และเมื่อได้รับอนุญาตครอบครองแล้วให้ไปขออนุญาตตามกฎกระทรวงใหม่ต่อไป ชุดที่ 2 จะครอบคลุมผู้ป่วยคนที่ใช้ยาเพื่อรักษาโรคตนเอง และคนทั่วไป สำหรับผู้ป่วยจะกำหนดว่า ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคอะไร เช่น ป่วยลมชัก ป่วยมะเร็ง หรือภาวะที่บรรเทาด้วยยากัญชาเพื่อลดอาการเจ็บปวดจากมะเร็ง หรือให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เมื่อตรวจสอบแล้วจะให้หนังสือแสดงการครอบครองตามกฎหมาย และให้ใช้ต่อไปได้ ปริมาณการครอบครองในการรักษาโรคเฉพาะตัวต้องเหมาะสมกับลักษณะของโรค ปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ต้องไม่เกิน 90 วัน  นับแต่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ..... ใช้บังคับ หรือจนกว่าจะได้รับการรักษาและได้รับยาเสพติดในประเภท 5 ที่กัญชาเป็นส่วนผสม ที่สั่งจ่ายจากหน่วยงานของรัฐ สภากาชาดไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพ ที่มีใบอนุญาต  สำหรับคนกลุ่มอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นก็ต้องมาแจ้ง และต้องส่งมอบกัญชาให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรอการทำลายต่อไป แต่คนคนนั้นก็จะไม่ต้องรับโทษ แต่ทั้งหมดต้องทำภายใน 90 วัน หลังร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษฯ บังคับใช้แล้ว 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มอบหมายให้ อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และนำมาพิจารณาปรับปรุงอนุบัญญัติต่อไป เลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558