ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
เปิดศูนย์ไตเทียม รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ยกระดับการรักษาพยาบาลพี่น้องฝั่งธนฯ
19 มี.ค. 2562

     พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ไตเทียมและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เพื่อเปิดให้บริการผ้ปูว่ยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยคาดหวังให้ผู้มารับบริการได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ร่วมไปถึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัวในการเดินทางไปฟอกเลือด ทำ ใหผู้ปูว่ยไตวายเรื้อรัง และผู้ปว่ยที่อยู่ในภาวะวิกฤตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายแพทย์สมชาย จึงมีโชคผ้อูำ นวยการสำนักการแพทย์ นายแพทย์ขจร อินทรบุหรั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เขตหนองแขมทั้งนี้ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีขนาด 126 เตียง โดยเปิดให้บริการรักษาแก่ประชาชนในพื้นที่หนองแขม บางบอน และ จังหวัดใกล้เคียง โดยปัจจุบันมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาเป็นจำนวนมาก และในจำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษากว่าร้อยละ70 เป็นผู้ป่วยอายุรกรรม ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง โดยผู้ป่วยเรื้อรังเหล่านี้ 1 ใน 3 เป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งจัดเป็นมหันตภัยเงียบที่น่ากลัวเป็นอย่างมาก เพราะผู้ป่วยจะไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคนี้ทำให้การดำเนินของโรคลุกลามไปจนยากที่จะแก้ไข หากไม่ได้รับการรักษาจะเกิดภาวะของเสียคั่งในร่างกาย ซึ่งผลที่ตามคือผู้ป่วยเสียชีวิต ดังนั้น การรักษาวิธีหนึ่งเพื่อยืดอายุผู้ป่วย คือ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยเฉลี่ยผู้ป่วยที่ต้องไปฟอกเลือดจำเป็นต้องได้รับการล้างไตสัปดาห์ละ 2 – 3ครั้ง ซึ่งเป็นความลำบากของผู้ป่วยและญาติที่ต้องเดินทางไปรับการล้างไต เนื่องจากต้องเสียทั้งเงินและเวลาในการเดินทาง และที่สำคัญสภาพจิตใจของผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวอาจท้อแท้ และ สิ้นหวังอีกด้วย โดยผู้ว่าราชการ กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน ด้วยตระหนักดีว่าสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆ ด้าน จึงได้กำหนดนโยบายด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานระดับสากลอย่างเท่าเทียม และทั่วถึงโดยการขยายสถานพยาบาลที่มีอยู่เดิม และเพิ่มโรงพยาบาลแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการในภาพรวมให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

    ทั้งนี้ ต้องขอชื่นชมโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ที่ได้จัดตั้งศูนย์ไตเทียมและหออภิบาลผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาล เพื่อให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วยโรคไตและให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างครบวงจร ซึ่งถือเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ไปอีกขั้น รวมถึงขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไต ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมอีกด้วย และขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดตั้งศูนย์ไตเทียมแห่งนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกท่านจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงได้รับบริการทางการแพทย์อย่างสะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้นต่อไป สำหรับ ศูนย์ไตเทียมและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างศูนย์ไตเทียมขึ้น โดยภายในศูนย์ไตเทียมฯ เปิดให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 6 เตียง โดยตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารเมตตาธรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เขตหนองแขม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558