ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
สธ.ส่งทีมแพทย์ พยาบาล กรมการแพทย์ ดูแลผู้แสวงบุญชาวพุทธในดินแดนพุทธภูมิ
18 เม.ย. 2562

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมแพทย์พยาบาลและเภสัชกรจากหน่วยงานในสังกัด ไปดูแลสุขภาพ
ผู้แสวงบุญ ณ สถานพยาบาลของวัดไทยในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ภายใต้
“โครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ ปีงบประมาณ2562”

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี
จะมีพระภิกษุ สามเณร แม่ชี พุทธศาสนิกชนทั้งคนไทยและต่างชาติ เดินทางไปแสวงบุญในช่วงเทศกาลแสวงบุญ
ของชาวพุทธณ สังเวชนียสถาน สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลจํานวนมาก
กระทรวงสาธารณสุขจึงมอบหมายให้กรมการแพทย์จัดทีมแพทย์และพยาบาลไปดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารับบริการ
ในสถานพยาบาลของวัดไทยในช่วงเทศกาลดังกล่าวตั้งแต่ปี 2553 ต่อเนื่องถึงปัจจุบันโดยไม่เลือกศาสนาและชั้นวรรณะ
สร้างความพึงพอใจให้แก่พระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนทั้งคนไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก

สำหรับปีงบประมาณ 2562ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562
โดยส่งทีมแพทย์และพยาบาลจากหน่วยงานในสังกัดจํานวน14ทีม ได้แก่1.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 2.โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 3.โรงพยาบาลราชวิถี 4.โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
5.โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 6.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 7.โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 8.โรงพยาบาลเลิดสิน
9.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 10.โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 11.โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 12.โรงพยาบาลสงฆ์
13.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 14.โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีโดย 1 ทีมประกอบด้วยแพทย์ 1คน พยาบาล 2คน และเภสัชกร 1 คนปฏิบัติงานทีมละ 3 สัปดาห์ หมุนเวียนปฏิบัติงานใน 3 สถานพยาบาล คือ
สถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย
และสถานพยาบาลอโรคยาคลินิก วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานได้ให้บริการผู้ป่วยทั้งคนไทยและต่างชาติ จํานวน4,997ราย จําแนกเป็นผู้ป่วยไทย3,035รายผู้ป่วยต่างชาติ 1,962ราย
ในจํานวนนี้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุด รองลงมาได้แก่ โรคกล้ามเนื้อและกระดูก โรคผิวหนังและ
โรคทางเดินอาหารตามลําดับ

อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิ
ระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ นอกจากจะเป็นการปฏิบัติงานเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนางานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 3 ประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ศักยภาพ
ด้านการบริการรักษาผู้ป่วยของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาประเทศและสนับสนุนการเป็น Medical Hub
ของประเทศอีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558