ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
พอช.สร้างบ้านมั่นคงอีก40ครัวเรือนเช่ายาว30ปี
13 พ.ค. 2562

        

         นายไมตรี  อินทุสุต’ ประธานบอร์ด พอช. กล่าวว่าตามที่รัฐบาลมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  มีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยทุกครอบครัวมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายในปี 2579  โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ ‘พอช.’ สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนประมาณ 1 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ  โดยดำเนินงานตามแผนงานบ้านมั่นคงเมืองและชนบท  โครงการบ้านพอเพียงชนบท  การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง  คนไร้บ้าน  ฯลฯ  ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานมีความคืบหน้าเป็นลำดับ

            ล่าสุดที่บ้านห้องสูง  ต.ชัยจุมพล  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์   สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงอุตรดิตถ์ จำกัด  เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สภาองค์กรชุมชนตำบลชัยจุมพล  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดพิธียกเสาเอกเพื่อสร้างบ้านมั่นคง  ‘สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงอุตรดิตถ์ จำกัด’  จำนวน  40 ครัวเรือน  โดยมีนายไมตรี  อินทุสุต  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธี  มีนายพิภัช ประจันเขตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กรมธนารักษ์  อำเภอลับแล  รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมในพิธีประมาณ 300 คน

          นายไมตรี  อินทุสุต  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  กล่าวว่า  ความสำเร็จในการสร้างบ้านมั่นคงในวันนี้เกิดจากภาคีต่างๆ 4 ฝ่าย  คือ  ภาคีแรกที่สำคัญที่สุด  คือ  ชาวบ้าน  ซึ่งแต่เดิมนั้นพี่น้องสร้างบ้านอยู่ในที่สาธารณะที่ไม่ถูกกฎหมายและกระจัดกระจายไร้สถานภาพ  แต่วันนี้พี่น้องได้รวมตัวกันเพื่อสร้างบ้านใหม่  ส่วนภาคีที่ 2 คือ หน่วยราชการส่วนกลาง  ได้แก่ กรมธนารักษ์ส่วนกลางที่ให้เช่าพื้นที่ผ่านธนารักษ์จังหวัด โดยอนุญาตให้เช่า 30 ปี  ราคาตารางวาละ  38 สตางค์  และเมื่อถึงปีที่ 30 ธนารักษ์จะต่ออายุให้อีก 30 ปีอย่างแน่นอน

          ส่วนภาคีที่ 3 คือ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ภาคีที่ 4  คือ  ขบวนองค์กรชุมชน  และภาคีที่ 5 คือ สภาองค์กรชุมชน  ซึ่งร่วมกันทำงาน  โดยเฉพาะขบวนองค์กรชุมชนที่ทำงานแบบจิตอาสา  ทำงานหนักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  จนประสบผลสำเร็จ 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558