ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
สร้าง “บ่อจิ๋ว” เพิ่มแหล่งน้ำช่วงแล้ง-ฝนทิ้งช่วง
21 พ.ค. 2562

        นายกีรติ ศรีวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กล่าวว่า โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็นโครงการที่กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร เพื่อเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มีแหล่งน้ำที่เหมาะสม กับการเกษตร เป็นการสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย มีแนวทางการดำเนินงานโครงการการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และมีกิจกรรมทำกับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเกษตรกรจากแผนความต้องการสระน้ำที่เกษตรกรได้มายื่นความจำนงไว้กับทางสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย เพื่อพิจารณาถึงความสำคัญจากพื้นที่ที่มีความต้องการมาก กำหนดเป้าหมายและให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ จากนั้นให้หมอดินอาสาประจำตำบล จัดประชุมชี้แจงรวมกลุ่มเกษตรกรที่คัดเลือกแล้ว ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน และซักซ้อมความเข้าใจ ก่อนดำเนินการ รวมทั้งดำเนินการทำสัญญา และกำกับติดตามดูแลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ทำไว้ ระหว่างสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย กับผู้รับจ้าง โดยเกษตรกรเจ้าของที่ดินเป็นผู้ระบุตำแหน่งขุดสระน้ำ ช่างควบคุมงานให้คำปรึกษาแนะนำ ตรวจสอบความเหมาะสมของการก่อสร้าง และให้ผู้รับเหมาลงพื้นที่เพื่อขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือ บ่อจิ๋ว ให้เกษตรกร

           เมื่อเกษตรกร ได้บ่อจิ๋วแล้ว ส่งผลให้เกษตรกรบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้ อีกทั้งยังเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะพื้นที่ของเกษตรกรที่มักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งอยู่เสมอ เกษตรกรจึงมีแหล่งน้ำเพื่อไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงได้อีกด้วย เมื่อฝนไม่ตกตามฤดูกาลเกษตรกร ก็ยังสามารถใช้น้ำจากบ่อจิ๋ว ที่ทางสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยได้ขุดไว้ให้เพื่อการใช้ประโยชน์ ในไร่นา และเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทำเกษตรผสมผสาน ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลาในบ่อ สร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร และน้ำจากบ่อจิ๋ว ยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับให้วัวที่เกษตรกรเลี้ยงไว้บริโภคอีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558