ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “วันมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล” ปีที่ 1
24 พ.ค. 2562

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า กล่าวว่ามูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าเกิดขึ้นจากสมัยที่ดำรงค์ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความประสงค์จะให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานพิทักษ์ป่า บุคคล องค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคมและอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสวัสดิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครอง ปกป้อง ดูแลรักษา ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ความชำนาญ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้มีช่องทางการสนับสนุนช่วยเหลือแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน คุ้มครอง ป้องกัน ปราบปราม ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งกรณีการเกิดพิบัติภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรม จัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และอื่น ๆ จึงได้เป็นที่มาของการก่อตั้ง “มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า” โดยได้รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ทะเบียนเลขที่ กท 2879 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารกริช สามะพุทธิ ชั้น 2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีทุนเริ่มแรกจำนวน 500,000 บาท ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมหารายได้และให้การช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าและประชาชนจิตอาสาที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่ไปแล้วกว่า 51 ราย

 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า “งานวันมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล”ปีที่ 1 เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ที่เป็นผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯในช่วงเกือบ 1 ปีผ่านมา

 ก่อนหน้านี้มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่ามีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการก่อตั้งมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งในระยะเริ่มแรกได้มีภาคส่วนต่างๆที่มีความคิดเห็นเดียวกัน ประสานมายังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,กรมป่าไม้,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจัดหาสนับสนุนกิจการของมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า เช่น การจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่าและการปั่นจักรยาน การจัดคอนเสิร์ตเพื่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไว้ให้ลูกหลาน และการจัดกิจกรรมเลยองวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ขณะที่ปัจจุบัน ข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าได้ดำเนินงานโดยให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประสบเหตุจากการทำงานปกติและบุคคลทั่วไปที่ช่วยเหลือปฎิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เสียชีวิต จำนวน 18 ราย บาดเจ็บสาหัส จำนวน 10 ราย และบาดเจ็บ จำนวน 23 ราย รวม 51 ราย รวมเงินช่วยเหลือทั้งหมด 1,920,000 บาท

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558