ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
เปิดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
10 ก.พ. 2559

  รมช.คมนาคม ร่วมผู้ว่าการการรถไฟฯ ที่สถานีท่าพระ วงเงินก่อสร้างกว่า 26,000 ล้านบาท ระยะทาง 187 กิโลเมตร คาดเปิดใช้งานปี 2561 มุ่งกระจายความเจริญด้านท่องเที่ยว-ขนส่ง สู่ภาคอีสานเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสถานีรถไฟท่าพระ ในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้า หลังจากนั้นนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามเส้นทางก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น พร้อมพิธีเริ่มงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมชนทางถนนจิระ-ขอนแก่น และทำพิธีเปิดป้ายเริ่มงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ฯ โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รอง ผวจ.ขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ จ.ขอนแก่น พ่อค้า นักธุรกิจใน จ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
          สืบเนื่องจากการก่อสร้างทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ว่าด้วยการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง หรือการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงนามสัญญาว่าจ้าง กิจการร่วมค้าซีเคซีเอช ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด เพื่อดำเนินงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงจากสถานีชุมทางถนนจิระ-สถานีขอนแก่น
นายวุฒิชาติ กล่าวว่า โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ถือเป็นโครงการสำคัญโครงการหนึ่งที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล มุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาระบบรางให้มีบทบาทสำคัญต่อภาคการขนส่ง สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพการเดินรถ และการขนส่งทางรถไฟ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ทั้งด้านการท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายการเดินทาง ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงในภาคการขนส่ง การรถไฟฯ จึงมีโครงการที่จะพัฒนาทางคู่อย่างต่อเนื่องเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมพื้นฐานอื่นๆ เน้นการบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้า และบริการ ทั้งในพื้นที่ชนบท เมือง และระหว่างประเทศเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          นายออมสิน กล่าวว่า การก่อสร้างทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น เป็นเส้นทางแรกของการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งของประเทศว่าด้วยการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองหรือการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ จากทั้งหมด 6 เส้นทาง โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท. ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้าซีเคซีเอช เริ่มงานโครงการรถไฟทางคู่ ดำเนินงานรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น ประกอบด้วยการก่อสร้างทางคู่ระยะทางประมาณ 187 กิโลเมตร โดยก่อสร้างทางรถไฟเพิ่มอีก 1 ทางขนานไปกับเส้นทางรถไฟเดิมมีสถานีรับ-ส่งผู้โดยสาร 19 สถานี สถานีย่านเก็บกองและขนถ่ายสินค้าตู้สินค้ารวม 3 แห่ง ซึ่งทางรถไฟส่วนใหญ่เป็นทางระดับพื้น ยกเว้นช่วงสถานีขอนแก่นเป็นโครงสร้างทางยกระดับระยะทางประมาณ 5.4 กิโลเมตร พร้อมงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมตลอดแนวเส้นทาง ระยะเวลาในการก่อสร้าง 36 เดือน มูลค่าก่อสร้างประมาณ 26,000 ล้านบาท
“การดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ในกรอบวงเงิน 26,007.20 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี เริ่มก่อสร้างกลางปี 2558 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2561 ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ชุมทางจิระ จังหวัดนครราชสีมา-ขอนแก่น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย (2558-2565) ตามแผนงานที่ 1 เกี่ยวกับการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง โดยรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557”นายออมสินกล่าว และว่า
ลักษณะก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่มอีก 1 ทาง ขนานไปกับทางรถไฟเดิม ระยะทางประมาณ 187 กิโลเมตร โดยทางรถไฟส่วนใหญ่อยู่ระดับพื้น ยกเว้นช่วงบริเวณสถานีขนส่งขอนแก่นเป็นทางยกระดับ มีสถานีรับส่งผู้โดยสาร 19 แห่ง สถานีย่านเก็บกองและขนถ่ายสินค้าตู้สินค้า 3 แห่ง        โดยยกเลิกจุดตัดทางรถไฟที่เสมอระดับกับถนนทุกแห่ง และก่อสร้างทางต่างระดับในตำแหน่งที่มีความเหมาะสมแทน พร้อมทั้งก่อสร้างรั้วตลอดแนวเส้นทางรถไฟ ซึ่งเป็นการเพิ่มความจุของทางรถไฟ ตลอดจนความเร็วและความปลอดภัยในการให้บริการ รองรับปริมาณผู้โดยสารและสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารประมาณ 27,200-38,800 คนต่อวัน และเพิ่มขึ้นเป็น 37,000-55,000 คนต่อวันในปี 2577 และคาดการณ์ปริมาณขนส่งสินค้าที่ผ่านเส้นทางประมาณ 10,900-11,300 ตันต่อวัน และเพิ่มขึ้นเป็น 36,400 ตันต่อวันในปี 2577
          โครงการดังกล่าวจะเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้า รวมทั้งระบบลอจิสติกส์ของประเทศ สามารถรองรับปริมาณความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าทางรถไฟในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนไปสู่ราง รวมทั้งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง ครม.จึงเห็นชอบให้เร่งดำเนิน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558