ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ปลัด กษ.เปิดงานวันดื่มนมโลก ปี 2562
12 มิ.ย. 2562

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิด “งานดื่มนมโลก ประจำปี 2562” ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้จัดขึ้นในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (Livestock Expo 2019) “เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย” ณ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี ว่า จากการที่องค์การอาหารและการเกษตร-แห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม และร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของนม ซึ่งการจัดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2562 ของกรมปศุสัตว์ในครั้งนี้ ใช้คำขวัญว่า “นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน” หมายถึงว่า ทุกคนทุกวัยสามารถดื่มนมได้ โดยเลือกประเภทและชนิดของนม ให้สอดคล้องกับสภาวะร่างกายของแต่ละคน และสามารถดื่มนมได้ทุกวัน เพราะการดื่มนมเป็นผลดี ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีและแข็งแรง

นอกจากนี้ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจประโยชน์ของนมและการดื่มนม และกระตุ้นให้คนไทย ได้บริโภคนมเพิ่มขึ้นเป็น 25 ลิตร/คน/ปี ในปี 2563 ซึ่งการจัดงาน วันดื่มนมโลกในครั้งนี้ สำเร็จด้วยการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ เอกชน และเกษตรกร โดยเฉพาะคณะผู้จัดงาน ที่ประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย หน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งบุคลากรของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานวันดื่มนมโลกครั้งนี้ จะสามารถสร้างกระแสเพื่อกระตุ้นการบริโภคนม และสร้างการรับรู้ข้อมูลการดื่มนม ที่เป็นประโยชน์จริงสำหรับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จากการที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ มีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานอาหารและสารอาหาร ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี  เป็น “วันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการบริโภคนม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม  ด้วยการให้ความรู้ และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นคุณประโยชน์ของการบริโภคนม

โดยปัจจุบันมีมากกว่า 35 ประเทศทั่วโลก ที่ได้มีการจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ คือ เพื่อให้ผู้บริโภคและประชาชนได้รับความรู้และทราบคุณประโยชน์ของ “นม” ว่าเป็นธาตุอาหารที่ประกอบด้วยแร่ธาตุ โปรตีนและวิตามิน เป็นเครื่องดื่มที่มอบความสดชื่นไม่แตกต่างจากน้ำดื่ม นมมีวิตามินบี 12 ที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง มีคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานกับร่างกาย มีแมกนีเซียมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ มีฟอสฟอรัสสร้างพลังงานให้กับเซลล์ในร่างกายและทำให้กระดูกแข็ง  มีโพแทสเซียมช่วยรักษาระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติ และมีวิตามินบี 2 ช่วยทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพที่ดี 

ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นการบริโภคนมของคนไทย ซึ่งการดื่มนมของคนไทยปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 18 ลิตรต่อคนต่อปี จึงได้ตั้งเป้าหมายให้คนไทยบริโภคนมมากขึ้น เป็น 25 ลิตรต่อคนต่อปี ในปี 2563 โดยผลของการบริโภคนมที่เพิ่มขึ้น จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยผลิตน้ำนมคุณภาพดีให้คนไทยได้ดื่ม ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงจากการดื่มนม ดั่งคำขวัญในการจัดงานครั้งนี้ “นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน” ซึ่งกรมปศุสัตว์มีความภาคภูมิใจแทนเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และผู้เลี้ยงโคนม ที่ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของการจัดงานในวันนี้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558