ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
สธ.ยกระดับมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์
12 มิ.ย. 2562

กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ให้เป็นไปตามหลักสากล เน้นคุณภาพ และคุ้มครองความปลอดภัยอาสาสมัครที่ร่วมวิจัย

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ Theme : “ Standardizing and Harmonizing EC of MOPH 4.0” เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานจริยธรรมการวิจัย เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนางานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ให้เข้าสู่มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัยจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม 570 คน  

                นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า ปัจจุบันมีการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศมากขึ้น อาทิ การผลิตยาชนิดใหม่ วัคซีน การผลิตสมุนไพรเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์และอาหารเพื่อสุขภาพ ทำให้การศึกษาวิจัยทางคลินิกที่ต้องศึกษาทดลองเกี่ยวกับมนุษย์เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในระดับจังหวัด เขต และประเทศ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาโครงการวิจัยที่เหมาะสม ได้กำหนดนโยบายและทิศทางที่ชัดเจน ควบคุมคุณภาพ และจริยธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานระดับประเทศและสากล รวมถึงปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยแก่อาสาสมัครที่เข้าร่วมวิจัย นอกจากนี้ การทำงานเป็นเครือข่าย จะช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณาโดยเฉพาะงานวิจัยทางคลินิกที่เป็นลักษณะสหสถาบัน และทำให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

“ผมขอชื่นชมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ที่มีความมุ่งมั่นและมีจิตอาสาในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน ต้องอาศัยนโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์จากผู้บริหารของหน่วยงาน ทั้งการสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอ  การจัดทำเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาระบบติดตามการพิจารณารูปแบบดิจิตัล การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ” นายแพทย์สุขุมกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (REC) ในระดับต่าง ๆ มี 187 คณะแบ่งเป็น ระดับกระทรวง รับผิดชอบโดยกรมการแพทย์ 1 คณะ ระดับกรม 5 คณะ ระดับหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการ 21 คณะ และระดับจังหวัด จำนวน 160 คณะ ประจำในโรงพยาบาลที่มีศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา 37 คณะ ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วิทยาลัยพยาบาล 123 คณะ ซึ่งแต่ละคณะมีลักษณะโครงร่างการพิจารณาที่แตกต่างกัน

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558