ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด อดีตนายก อบต. บ้านสิงห์ กับพวก 5 ราย ทุจริตโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด/ ธนพล ปิยสิรานนท์
27 มิ.ย. 2562

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด อดีตนายก อบต. บ้านสิงห์ กับพวก 5 ราย ทุจริตโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด/ ธนพล ปิยสิรานนท์

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นายปฏิวัติ ทิพย์โภชน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  กับพวกประกอบไปด้วย  นางสาวณฐมน หรือ กิตติสุข สุขเฉลิม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร , นายอุเทน ศรีเนาวรัตน์ ตำแหน่งนายช่างโยธา , นายเลิศ เข็มบุปผา ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย , นางสาวณัฐนันท์ จีนพันธ์ หรือ เจริญภัสร์ธนากุล เมื่อครั้งได้รับแต่งตั้งให้เป็น เจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และ นางเตือนใจ บุตรไทย ผู้ขาย ในคดีทุจริตโครงการส่งเสริมอาชีพ เพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า ปีงบประมาณ 2553

         โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นายปฏิวัติ ทิพย์โภชน์  มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 152 และ มาตรา 157  มีมูลเป็นการกระทำการฝ่าฝืนต่อ ความสงบเรียบร้อย หรือ สวัสดิภาพ ของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 92 ส่วน นางสาวณฐมน หรือ กิตติสุข สุขเฉลิม นายอุเทน ศรีเนาวรัตน์ นายเลิศ เข็มบุปผา และ นางสาวณัฐนันท์ จีนพันธ์ หรือ เจริญภัสร์ธนากุล  มีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง ร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2544  และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 5 วรรคสอง

          ขณะที่ นางเตือนใจ บุตรไทย  มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 152 มาตรา 157  ประกอบมาตรา 86 ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยัง ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และ ไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา โทษทางวินัย และไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญา เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562

          อย่างไรก็ดี การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คดีนี้ ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด จากการตรวจสอบฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ พบว่า เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553  อบต. บ้านสิงห์  ได้ทำสัญญาเลขที่ 17/2553 ว่าจ้าง นางเตือนใจ บุตรไทย ทำโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า ของอบต.บ้านสิงห์ ในวงเงิน  90,400.00 บาท

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558