ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
เตรียมแผนรับมือสับปะรดทะลักตลาด
03 ก.ค. 2562

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติเตรียมแผนรับมือ หากเกิดปัญหาราคาตกต่ำช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนต.ค.– ธ.ค. 62

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่ได้มีการคาดการณ์ผลผลิตสับปะรดว่าในปี 2562 มีผลผลิตประมาณ 1.772 ล้านตัน โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมาก ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ประมาณ 571,798 ตัน ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ประมาณ 519,154 ตัน ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ใช้แนวทางการบริหารจัดการสับปะรดด้านการตลาด หากเกิดปัญหาราคาตกต่ำช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 และให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการเชื่อมโยงการกระจายสับปะรดโรงงานส่วนเกิน (พันธุ์ปัตตาเวีย) ในช่วงดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดแหล่งผลิตสับปะรด พิจารณาทบทวน ปรับปรุง จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณ การบริหารจัดการสับปะรดแบบเบ็ดเสร็จ ปี 2562 - 2564 ของจังหวัด ซึ่งครอบคลุมด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด รวมถึงการลดพื้นที่ปลูกสับปะรดโรงงานในพื้นที่ป่าและพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดที่อยู่ห่างไกลโรงงานแปรรูป เช่น พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลำปาง เชียงราย และจังหวัดที่มีผลผลิตสับปะรดมาก เช่น ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ระยอง และเพชรบุรี โดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานสำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรต่อไป

สำหรับสถานการณ์สับปะรด ปี 2562 ในด้านการผลิต คาดว่าจะมีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 480,464 ไร่ ผลผลิต 1.772 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 3,689 กิโลกรัมในด้านการตลาด มีการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ในรูปแบบสับปะรดกระป๋อง ปริมาณ 143,792 ตัน มูลค่า 3,473 ล้านบาท ในรูปแบบน้ำสับปะรด ปริมาณ 35,555 ตัน มูลค่า 1,122 ล้านบาท ราคาที่เกษตรกรขายได้ในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม ที่ผ่านมา สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 4.62 บาท เพิ่มขึ้นจากในช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 39.64 สับปะรดบริโภค กิโลกรัมละ 6.32 บาท ราคาส่งออกเดือนมกราคม - เมษายน 2562 สับปะรดกระป๋อง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.15 บาท น้ำสับปะรด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.56 บาทราคารับซื้อสับปะรดหน้าโรงงานเดือนพฤษภาคม 2562 ภาคตะวันตก กิโลกรัมละ 6.04 - 6.23 บาท ภาคตะวันออก กิโลกรัมละ 5.12 - 5.36 บาท

พรีเมียมที่ได้รับการยอมรับจากประเทศในสหภาพยุโรป ได้แก่ สุกรพันธุ์มังกาลิซ่า และไม่อนุญาตให้ผลิตสินค้าเกษตร GMO ซึ่งไทยและฮังการีได้ลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร เมื่อปี 2543  โดยทั้งสองฝ่ายได้จัดการประชุม JAWG ภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และมีโครงการความร่วมมือที่เห็นชอบร่วมกันกว่า 20 โครงการ

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558