ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
"จุรินทร์" พบตัวแทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย แลกเปลี่ยนพูดคุย หาแนวทางแก้ปัญหาสมาชิก
10 ก.ค. 2562

           นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เผยว่า ในช่วงสายของวันนี้ได้มีตัวแทนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นำโดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ดร.ปัญฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และนายจรัล เอี่ยมสำอางค์ ประธานชุมนุมเครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าภารกิจ และคณะฯ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยเห็นตรงกันว่า การใช้กลไกเกษตรพันธสัญญาหรือ  Contract Farming นั่นคือการทำสัญญาระหว่างผู้ซื้อและสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์ประกันคุณภาพผลผลิต และผู้ซื้อประกันราคาผลผลิตทึ่ชัดเจน โดยมีการทำสัญญาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นทางการ อันจะเป็นการช่วยให้เกษตรกรผลิต ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีรายได้แน่นอน ถือเป็นการประกันรายได้เกษตรกรอีกรูปแบบหนึ่ง อันถือเป็นนโยบายที่สำคัญของพรรคประชาธิปัตย์

            ทั้งนี้ สหกรณ์ในประเทศไทยถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิก ซึ่งเป็นประชาชนในทุกสาขาอาชีพ ทั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ประเภท มีจำนวนกว่า 8,000 สหกรณ์ สมาชิกรวมทั้งสิ้น 12 ล้านครัวเรือน ระบบสหกรณ์มีสินทรัพย์รวมกัน 3.3 ล้านล้านบาท คิดเป็น 20% ของจีดีพี โดยมีสันนิบาตสหกรณ์ เป็นองค์กรกลางของทุกสหกรณ์

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558