ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ไทยพร้อมร่วมมือ ILO ยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานสากล
22 ก.ค. 2562

          วันนี้ (22 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายกาย ไรเดอร์ (Mr. Guy Ryder) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนไทย สรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้

 
         นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ ILO พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 100 ปี ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในปี 2562 ซึ่งเป็นองค์กรชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ มีบทบาทสำคัญในด้านแรงงานและด้านสังคมของประชาคมโลก ผ่านการกำหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งรัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศในการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน และส่งเสริมการเจรจาทางสังคม เพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงาน และสร้างงานที่มีคุณค่า
 
         ผู้อำนวยการใหญ่ ILO ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุน ILO ตลอดมา โดยเฉพาะโครงการความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมแรงงานของไทยให้มีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น    พร้อมชื่นชมการดำเนินการของไทยที่สามารถยกระดับการคุ้มครองแรงงานในภาคประมง และพัฒนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศไทยให้สัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ค.ศ.2007 เป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกว่ามีระบบมีมาตรการที่ดีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการค้า การส่งออก และการสร้างรายได้ ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง
 
          ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการใหญ่ ILO เห็นพ้องที่จะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลเป็นไปตามกรอบวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (2030 Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งนี้ รัฐบาลไทยมุ่งสนับสนุนให้คนไทยมีงานทําอย่างทั่วถึง มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ควบคู่กับการให้ความสําคัญกับแรงงานสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับ ILO ในทุกมิติ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558