ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
20 สส. ยื่นหนังสือ “ประธานชวน” เดินหน้าท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
27 ก.ค. 2562

20 สส. จากหลายพรรคยื่นหนังสือถึง “ประธานชวน” เดินหน้าท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพและความสำคัญ นครแม่สอด-เกาะสมุย-แหลมฉบัง-เชียงใหม่-ภูเก็ต ฯลฯ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดตาก และจากหลายพรรคการเมือง 20 คน  ได้ร่วมลงชื่อและยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่าเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีรูปแบบการบริหารแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม โดยมีลักษณะทางกายภาพหรือองค์ประกอบทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม ที่เป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้นๆ แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป เช่น เป็นส่วนท้องถิ่นที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมากมายมีประชากรอยู่หนาแน่นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหรือเป็นท้องถิ่นที่มีปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบควบคุมพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในพื้นที่บริเวณเดียวกันซึ่งในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่งได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา โดยจะเสนอตั้งคณะกรรมาธิการฯเพื่อพิจารณาให้เกิดท้องถิ่นพิเศษ อีก 7-8 แห่ง เพิ่มเติมตามศักยภาพของเมืองกับความเปลี่ยนแปลงที่เจริญมากขึ้น

สำหรับการผลักดันให้พื้นที่อื่นๆ ให้ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เคยเกิดขึ้นมาแล้วเช่นเทศบาลเมืองเกาะสมุยในปี 2543 สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี รวมทั้งปี 2551 สมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนารูปแบบ ให้บริการสถานะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะเครือข่ายกลุ่มพื้นที่และรูปแบบการจัดตั้งองค์กรการบริหารจัดการในพื้นที่พิเศษโดยไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามลักษณะต่างๆเช่นเชียงใหม่-พิษณุโลก-นครแม่สอด (ตาก)-แม่สาย-เกาะสมุย-ภูเก็ตและแหลมฉบัง ซึ่งก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความเจริญทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแบบเติมนั้นในบางพื้นที่ ไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของประชาชนและรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้ส่งผลทำให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากขัด ติดขัดในข้อกฎหมายและระเบียบบางประการรวมทั้งเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการบริหาร พัฒนารากฐานของประชาธิปไตยของประเทศควรให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเขตพื้นที่ที่มีความสำคัญตามหลักและแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการบริหารการจัดการตนเองของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอีกทั้งยังเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองต่างๆ จึงขอเสนอญัตติเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพัฒนาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่อง ศึกษาเรื่อง การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ 2551 ข้อ 41 ส่วนเหตุผลและ รายละเอียดจะได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป  โดยหนังสือฉบับนี้มี สส.ร่วมลงชื่อมาจำนวน 20 คน  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรถูกต้องตามกฎหมายในการยื่นเสนอทุกขั้นตอน โดยมี สส.ลงรายมือชื่อ และเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรตามขั้นตอนไปแล้ว

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับ เทศบาลนครแม่สอด ท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) นั้น ถือว่าเป็นท้องถิ่นสำคัญอันดับต้นๆที่ สส. จะมีการผลักดันให้เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ รองรับการเป็นท้องถิ่นสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประตูหน้าด่านการค้าชายแดน ประชาคมอาเซียน ASEAN Economic Community (AEC)  บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ  East-West Economic Corridor หรือ EWEC -ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก หรือเรียกอีกอย่างว่า R9 (เส้นทางหมายเลข 9) 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558