ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
ก.พลังงาน ยืนยันคำสั่งคสช. ยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองรวม โรงไฟฟ้าและกิจการด้านพลังงานยังต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
22 มี.ค. 2559

          ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากอำนาจตามมาตรา 44 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 4/2559 ให้ยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองรวมในกิจการบางประเภท เช่น โรงไฟฟ้า โรงงานคัดแยกและฝังกลบ และโรงงานเพื่อการรีไซเคิล เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยจะเป็นการปลดพันธนาการด้านกฎระเบียบที่อาจจะยังมิได้นำศักยภาพพลังงานทดแทนมาคิดคำนวน รวมทั้งจะเป็นการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง
          ทั้งนี้ จากคำสั่งฯ ดังกล่าว กระทรวงพลังงานขอยืนยันว่า ในส่วนของกิจการด้านพลังงาน โดยเฉพาะการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ยังจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายเฉพาะในด้านต่างๆ เช่น การขอใบอนุญาตต่างๆ การจัดทำรายงานวิเคราะห์ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ต้องดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ที่ อ.เทพา จ.สงขลา และที่ จ.กระบี่ ตามที่มีข้อห่วงใยนั้น กระทรวงพลังงานขอยืนยันเช่นกันว่า โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อหาข้อสรุปการก่อสร้าง และยังจะต้องเดินหน้าจัดทำ EIA และ EHIA ตามกฎหมาย
          ดร.ทวารัฐ  กล่าวเพิ่มว่า จากคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 9/2559 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งได้มีคำสั่งให้ในกรณีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการ กิจการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล หรือที่อยู่อาศัย ซึ่งระหว่างที่รอผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ อาจเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกชนรับดำเนินการตามโครงการหรือกิจการไปพลางก่อนได้ แต่ไม่สามารถผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิแก่เอกชนดำเนินการตามโครงการได้  
          โดยคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่   9/2559 ดังกล่าวนี้ ไม่ได้ครอบคลุมถึงกิจการพลังงานและโรงไฟฟ้าแต่อย่างใด ซึ่งกระทรวงพลังงานขอย้ำแนวทางการพัฒนาด้านพลังงาน โดยเฉพาะการจัดทำรายงาน EIA หรือ EHIA ถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ และการปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน EIA และ EHIA อย่างเคร่งครัดดังกล่าว จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558