ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
บูรณาการน้ำแก้ภัยแล้ง
03 ต.ค. 2562

บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมแก้ปัญหาภัยแล้ง

 

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะองคมนตรี ประกอบด้วย  นายพลากร สุวรรณรัฐ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา นายจรัลธาดา กรรณสูต พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ นายอำพน กิตติอำพน พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เป็นประธานการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนิพนธ์ บุญญามณี และนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กปภ.ช) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง 76 จังหวัด

     นายพลากร กล่าวว่า คณะมนตรีมาในวันนี้ เป็นการเข้าร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งจะได้ฟังข้อมูลสถานการณ์ การเตรียมการ การวิเคราะห์ และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน หากมีการคาดการณ์/พยากรณ์ของทุกฝ่ายมีความถูกต้อง ก็จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ และการประชุมในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการจัดแผนเผชิญเหตู และบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนได้ พร้อมทั้งขอให้ทุกภาคส่วนน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว และน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับแต่ละสภาพพื้นที่ มุ่งเน้นการวางแผนเผชิญเหตุและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างรอบด้าน โดยให้ความสำคัญกับการจัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคถึงระดับครัวเรือน การเชื่อมโยงการบริหารการจัดน้ำในแต่ละลุ่มน้ำ การดูแลแหล่งกักเก็บน้ำในระดับหมู่บ้าน ทั้งการขุดลอกคูคลองและสระน้ำ การกำจัดวัชพืชและโคลนตมในคลองส่งน้ำ การจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ประจำครัวเรือน อีกทั้งประสานจัดทำฝนหลวงเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด

     พลเอก อนุพงษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ กล่าวา กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภายใต้กฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านกลไกการปฏิบัติของหน่วยงานทุกภาคส่วน แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) การคาดหมายและพยากรณ์สภาพอากาศ เพื่อติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ และแนวโน้มสถานการณ์ภัย ประกอบด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) 2) การบริหารจัดการน้ำ เพื่อวางแผนการใช้น้ำในด้านต่างๆ ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 3) การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งให้ความสำคัญกับน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคเป็นลำดับแรก ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตร ได้บริหารจัดการน้ำตามแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4) การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ โดยบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งครอบคลุมทุกมิติ  ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ ปริมาณน้ำต้นทุน และชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยจำแนกเป็น น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ และน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อวางแผนการจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ รวมถึงจัดเตรียมทรัพยากรให้พร้อมรับมือภัยแล้ง ทั้งเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย รถบรรทุกน้ำ และเครื่องสูบน้ำ

   พลเอก อนุพงษ์ กล่าอีกว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและช่วยเหลือผู้ประสบภัยระยะเร่งด่วน ได้เน้นย้ำให้จัดหาน้ำจากทุกแหล่งรองรับการใช้น้ำ ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยผันน้ำดิบเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปา ขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล ควบคู่กับการจัดสรรน้ำสนับสนุน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558