ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
อปท.เชิญเป็นแขก ย้อนกลับ
การปฎิรูปการเมือง
25 มี.ค. 2559

          การปฎิรูปการเมือง ถ้าไม่เริ่มทำให้การคอรัปชั่นของนักการเมืองหมดไปก็เท่ากับการสูญเปล่า ถัดไปก็คือการปราบคอรัปชั่นของข้าราชการ ทุกฝ่าย การปราบคอรัปชั่นของนักการเมือง ทำได้โดยการไม่ให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงด้วยการ ห้ามหาเสียง  และไม่ให้มีหัวคะแนน สำหรับ ข้าราชการ ต้องให้เงินเดือน ของข้าราชการสูงเทียบเท่ากับเงินเดือนของเอกชน เหมือนดังที่ประเทศสิงคโปร์ และมีการลงโทษอย่างรุนแรงถ้ามียังมีการคอรัปชั่นอยู่

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.พ. 2564
กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. เป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นที่ถูกตราขึ้นในรูปแบบพิเศษ และนับเป็นองค์กรที่มีขอบเขตการบริหารขนาดใหญ่ จากการที่เป็นอาณาเขตเมืองหลวงของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 6 ล้านคนในปัจจุบน เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558