ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อบรมการใช้เครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต สำหรับประชาชน BP Sure ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
07 พ.ย. 2562

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อบรมการใช้เครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับประชาชน BP Sure ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้ประชาชนในพื้นที่ ช่วยให้การเข้าถึงการตรวจสอบเครื่องทำได้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่มีคุณภาพ 
 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เครื่องวัดความดันโลหิตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสุขภาพ เกี่ยวกับโรคความดันโลหิต  ซึ่งมีทั้งที่เป็นแบบปรอทและแบบอัตโนมัติที่แสดงค่าความดันเป็นตัวเลข จากข้อมูลการขายคาดว่ามีการซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติที่ใช้งานในครัวเรือน ประมาณ 200,000 เครื่อง/ปี และมีเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติที่ อสม. ใช้ในการเยี่ยมบ้าน ประมาณ 100,000 เครื่อง ประชาชนส่วนใหญ่ที่ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตยังไม่ทราบว่าเครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้งานจำเป็นที่ต้องตรวจสอบการทำงานของเครื่องเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้รับการบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลา เพื่อให้ค่าความดันที่วัดได้ไม่มีความคลาดเคลื่อนเกินเกณฑ์ที่ยอมรับ ประชาชนสามารถใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่มีคุณภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง
 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า จากข้อมูล “การพัฒนาขีดความสามารถการทวนสอบเครื่องวัดความดันโลหิตของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์” ของสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโครงการ “การยกระดับการควบคุมเครื่องวัดความดันโลหิตเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ปี พ.ศ.2555” โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าจากการสุ่มตัวอย่างกว่า 1,200 เครื่องทั่วประเทศ พบว่ามีเครื่องที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประมาณร้อยละ 10 และร้อยละ 17 ไม่สามารถทดสอบได้ เนื่องจากขาดข้อมูลทางเทคนิคและอุปกรณ์พิเศษเฉพาะรุ่นของเครื่องนั้น และในปี 2560 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และใช้งานโดย อสม. จำนวน 586 เครื่อง พบว่า มีเครื่องที่ตกมาตรฐานทั้งสิ้น 112 เครื่อง คิดเป็นประมาณร้อยละ 19 โดยส่วนใหญ่เป็นเครื่องที่ตกมาตรฐานด้านอัตราการรั่วของความดันในระบบ ทำให้มีผลกระทบในการวินิจฉัยโรค
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตระหนักถึงการดูแลประชาชนให้ใช้เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติที่มีคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพัฒนาเครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันสำหรับประชาชน BP Sure ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เครื่องวัดความดันโลหิตที่ประชาชนใช้งานได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างทั่วถึง ช่วยให้การเข้าถึงการตรวจสอบเครื่องทำได้ครอบคลุมมากขึ้น เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. ตลอดจนประชาชนสามารถทดสอบได้เอง อย่างไรก็ตามการดูแลประชาชนจะดำเนินการผ่านทางหน่วยบริการสุขภาพระดับชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร จึงต้องมีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ สำหรับในเขตสุขภาพที่ 13 ซึ่งดูแลพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จะได้อบรมการใช้เครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันสำหรับประชาชน BP Sure ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ใกล้ชิดกับประชาชน และสามารถเป็นหน่วยตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เครื่องวัดความดันโลหิตของตนเองที่บ้านได้อย่างมั่นใจ
 “สำหรับประชาชนที่มีเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ สามารถนำเครื่องมาทดสอบคุณภาพได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือสถานบริการใกล้บ้านได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานบริการใกล้บ้านได้ในแอพพลิเคชั่น BP Sure ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ IOS” นายแพทย์โอภาส กล่าวทิ้งท้าย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 พ.ค. 2563
สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่า มีความวุ่นวายเกี่ยวกับผู้ก่อความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ขณะเดียวกันเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้น ก็ยิ่งสร้างความหนักใจขึ้นอีกเท่าทวีคูณ เพราะมีการเคลื่อน ย้ายผู้คนเข้ามาอย่า...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558