ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อปท. ปี 2562
28 พ.ย. 2562

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้ออกรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมำณ 2562 โดยผลการประเมิน ITA ของ อปท. ทั้งหมด 7,852 แห่ง สามารถสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคะแนนเฉลี่ย 69.48 จัดอยู่ในระดับ C

เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ
- มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน จำนวน 632 แห่ง (ร้อยละ 8.05)
- มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน จำนวน 5,953 แห่ง (ร้อยละ 75.82)
- และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผลคะแนนต่ำกว่า 49.99 จำนวน 1,035 แห่ง (ร้อยละ 13.18)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท พบว่าตัวชี้วัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทมีคะแนนเฉลี่ยสูง คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ส่วนตัวชี้วัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทมีคะแนนเฉลี่ยต่ำ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สรุปผลการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำแนกตามจังหวัด 76 จังหวัด
- จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด: ลำพูน, นนทบุรี, ตรัง, สิงห์บุรี, เชียงราย
- จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด: ชัยภูมิ, ศรีษะเกษ, สุรินทร์, มหาสารคาม, หนองบัวลำภู
- จังหวัดที่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์มากที่สุด: เชียงราย, นครปฐม, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, ลำพูน
- จังหวัดที่ไม่มีหน่วยงานใดผ่านเกณฑ์ ( 9 จังหวัด): นครนายก, เพชรบูรณ์, ภูเก็ต, มุกดาหาร, เลย, ศรีษะเกษ, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผลการประเมินระดับ AA มีจานวน 20 แห่ง โดยแบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลตาบล 8แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 11 แห่ง เรียงจากคะแนนมากไปน้อย ดังนี้

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558