ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
ปตท. MOU มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนาศักยภาพบุคลากร
14 ม.ค. 2563

ปตท. สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการพัฒนาเกมจำลองธุรกิจการทำการค้าระหว่างประเทศเสมือนจริง (Trading Business Simulation Game) 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายคุรุจิต นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านการศึกษา การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการพัฒนาเกมจำลองธุรกิจการทำการค้าระหว่างประเทศเสมือนจริง (Trading Business Simulation Game) ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะโลจิสติกส์) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภายในและภายนอกให้มีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการเรียนรู้ผ่านเกมจำลองธุรกิจเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องกับกลไกการทำการค้าระหว่างประเทศและการบริหารความเสี่ยงราคาที่เหมาะสมเพื่อรับมือต่อความผันผวนของราคาน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือกับภาคการศึกษาในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งภารกิจของ ปตท. ที่ได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญการทำธุรกิจผสานกับภาคการศึกษามาพัฒนาเป็น Education Platform สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรอันจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558