ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
เฉลิมชัย เล็งพัฒนาเทคโนฯ เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรไทย
13 ก.พ. 2563

รัฐมนตรีเกษตรฯ เฉลิมชัย เปิดงาน “เกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2563 นำเสนอแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรของประเทศไทย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดงาน “เกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนภาคเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร อีกทั้งยังต้องการปฏิรูปภาคการเกษตรของไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถยืนหยัดอยู่ด้วยตนเองได้ ซึ่งการจัดงาน “เกษตรอีสานใต้” ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการบอกข่าวให้เกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมงานได้ทราบว่าสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น ส่วนราชการกระทรวงต่างๆ รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรของประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไป

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อไปว่า การจัดงานดังกล่าว นอกจากจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มาออกร้านจำหน่ายสินค้าแล้ว กิจกรรมภายในงานยังมีการถ่ายทอดความรู้ ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยแล้ง และได้รับผลกระทบอุทกภัยที่รุนแรง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดโครงการรวมพลังจิตอาสาช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมเร่งสำรวจพื้นที่เสียหายหลังน้ำลด เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูให้เกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็ว ซึ่งได้ดำเนินโครงการที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมจัดหน่วยเคลื่อนที่ลงปฏิบัติการให้คำแนะนำ เพื่อการฟื้นฟูดูแลพื้นที่เสียหาย และยังไม่สามารถทำการเกษตรได้ ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมพร้อมบำรุงรักษา และฟื้นฟูผลผลิตให้กลับสู่ภาวะปกติ กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์และองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในการปรับปรุงบำรุงดิน ทั้งในช่วงก่อนน้ำลดและหลังน้ำลด กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์พืช พันธุ์ผัก กล้าพันธุ์พืชผัก-ไม้ผล และพันธุ์สัตว์ เพื่อให้เกษตรกรนำไปทำการผลิตในเบื้องต้นสำหรับบริโภคในครัวเรือน กิจกรรมสนับสนุนการซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้งานในการทำการเกษตรได้ตามปกติ และกิจกรรมสำรวจงานก่อสร้างทางด้านชลประทาน เช่น ฝาย เส้นทางส่งน้ำ ประตูระบายน้ำ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งวางแผนการก่อสร้างอาคารชลประทานเพิ่มเติมเพื่อป้องกันภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ำในระยะต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจจากภาครัฐและเอกชน เครื่องจักรกลการเกษตร การให้ความรู้ด้านพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานให้แก่เกษตรกร การประกวดพืชและสัตว์ การเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์อันมีรากฐานจากภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากกลุ่มเกษตรกรต่างๆ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558