ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนิติวิทยาศาสตร์ด้านคดีว่าด้วยการป่าไม้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของทั้ง 2 หน่วยงาน
14 ก.พ. 2563

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติงานเพื่อการสืบสวน การป้องกัน การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีว่าด้วยการป่าไม้ ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืองานด้านวิชาการของทั้งสองหน่วยงาน ในการปฏิบัติงานเพื่อการสืบสวน การป้องกันและการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีว่าด้วยการป่าไม้, สัตว์ป่าและพันธุ์พืช การศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการสืบสวนและการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมด้านการป่าไม้, สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่เกิดขึ้นเป็นคดีความนั้น หลายคดีสาธารณชนให้ความสนใจอีกทั้งคดีมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยดำเนินการ เช่น การตรวจพิสูจน์หลักฐานจากวัตถุพยานและของกลาง ที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือพยานหลักฐานที่เกิดจากตัวผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทำความผิด รวมถึงพยานหลักฐานแวดล้อมต่างๆ มาผ่านกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริง  และสนับสนุนให้สำนวนคดีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ข้อมูลสามารถนำไปใช้สนับสนุนการพิจารณาตามกระบวนการทางกฎหมายได้ต่อไป 
 พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพิจารณาและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีว่าด้วยการป่าไม้, สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตลอดจนการยับยั้งและต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมาย ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ อันจะนำมาซึ่งความเป็นมาตรฐานและความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนของทั้ง 2หน่วยงานอีกด้วย 
 บันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ จะสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลด้านสัตว์ป้าและพืชพรรณ ที่จำเป็นต่อการทำงานภายใต้บทบาทและภารกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ การให้การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์และการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน พัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบพยานหลักฐานและการสืบสวน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน ซึ่งทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ยังพร้อมสนับสนุนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในทุกด้าน รวมถึงการพิจารณาและนำเสนอระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558