ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔ ด้านการสถาปนาพระอาราม
09 พ.ค. 2559

           - มีพระราชประเพณี ของพระมหากษัตริย์ไทยมาแต่โบราณที่โปรดเกล้าให้สร้างพระอารามถวายไว้ในพระพุทธศาสนา  เพื่อเป็นการพระราชกุศลและ เพื่อเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาและพรอารามที่โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นดังกล่าวเรียกว่า  พระอารามหลวง 
           - พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สถาปนาพระอารามขึ้นใหม่ท่าพระพระรามคือ
        1 วัดบรมนิวาส
        2 วัดโสมนัสวิหาร 
        3 วัดปทุมวนาราม
        4 วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม  ม
        5 วัดมกุฏกษัตริยาราม
            และทรงบูรณะวัดต่างๆอีก 40 กว่าวัดทั้งในกรุงเทพฯและหัวเมือง 
        วัดบรมนิวาส โปรดเกล้าฯให้สถาปนาขึ้นก่อน พ.ศ. 2379 แต่เมื่อยังทรงผนวชและทรงเสด็จประทับ ณ วัดสมอราย  เดิมเรียกว่าวัดนอก ได้เป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ 3 และได้รับพระราชทานนามว่า  วัดบรมนิวาส 
        วัดโสมนัสวิหาร โปรดเกล้าฯให้สถาปนาขึ้นเมื่อพ.ศ. 2396 ทรงอุทิศพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระมเหสีซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อพ.ศ. 2395 
        วัดปทุมวนาราม โปรดเกล้าฯให้สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2400 พระราชทานเป็นพระอารามของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
        วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม โปรดเกล้าฯให้สถาปนาขึ้นเมื่อพ.ศ. 2407 พระราชทานถวายเป็นพระอารามสำหรับพระสงฆ์คณะธรรมยุต ซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ในพระองค์และเป็นพระอารามประจำรัชกาลที่๔
        วัดมกุฏกษัตริยาราม โปรดเกล้าฯให้สถาปนาขึ้นเมื่อพ.ศ. 2410 ในรัชกาลที่ 4 แต่คนทั่วไปยังนิยมเรียกว่า วัดพระนามบัญญัติ ครั้นถึงรัชกาลที่ 5 โปรดให้ใช้ชื่อวัดมกุฏกษัตริยารามตามที่พระราชทานไว้แต่เดิม (แผ่นที่ 10).

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558