ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
วิถีพุทธ / วิถีธรรม ย้อนกลับ
พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔ ด้านการสถาปนาพระอาราม
09 พ.ค. 2559

           - มีพระราชประเพณี ของพระมหากษัตริย์ไทยมาแต่โบราณที่โปรดเกล้าให้สร้างพระอารามถวายไว้ในพระพุทธศาสนา  เพื่อเป็นการพระราชกุศลและ เพื่อเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาและพรอารามที่โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นดังกล่าวเรียกว่า  พระอารามหลวง 
           - พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สถาปนาพระอารามขึ้นใหม่ท่าพระพระรามคือ
        1 วัดบรมนิวาส
        2 วัดโสมนัสวิหาร 
        3 วัดปทุมวนาราม
        4 วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม  ม
        5 วัดมกุฏกษัตริยาราม
            และทรงบูรณะวัดต่างๆอีก 40 กว่าวัดทั้งในกรุงเทพฯและหัวเมือง 
        วัดบรมนิวาส โปรดเกล้าฯให้สถาปนาขึ้นก่อน พ.ศ. 2379 แต่เมื่อยังทรงผนวชและทรงเสด็จประทับ ณ วัดสมอราย  เดิมเรียกว่าวัดนอก ได้เป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ 3 และได้รับพระราชทานนามว่า  วัดบรมนิวาส 
        วัดโสมนัสวิหาร โปรดเกล้าฯให้สถาปนาขึ้นเมื่อพ.ศ. 2396 ทรงอุทิศพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระมเหสีซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อพ.ศ. 2395 
        วัดปทุมวนาราม โปรดเกล้าฯให้สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2400 พระราชทานเป็นพระอารามของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
        วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม โปรดเกล้าฯให้สถาปนาขึ้นเมื่อพ.ศ. 2407 พระราชทานถวายเป็นพระอารามสำหรับพระสงฆ์คณะธรรมยุต ซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ในพระองค์และเป็นพระอารามประจำรัชกาลที่๔
        วัดมกุฏกษัตริยาราม โปรดเกล้าฯให้สถาปนาขึ้นเมื่อพ.ศ. 2410 ในรัชกาลที่ 4 แต่คนทั่วไปยังนิยมเรียกว่า วัดพระนามบัญญัติ ครั้นถึงรัชกาลที่ 5 โปรดให้ใช้ชื่อวัดมกุฏกษัตริยารามตามที่พระราชทานไว้แต่เดิม (แผ่นที่ 10).

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558