ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
นายกฯ ตั้งที่ปรึกษา 9 คนกิตติรัตน์นั่งประธาน
15 ก.ย. 2566

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่234/2566 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โดยมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นประธานที่ปรึกษา

เนื้อหาคำสั่งดังกล่าว ระบุว่า

เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี้ เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

1. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาที่ปรึกษา

2. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา

3. นายพิชัย ชุณหวชิร ที่ปรึกษา

4. นายศุภนิจ จัยวัฒน์ ที่ปรึกษา

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ ที่ปรึกษา

6. นายพิชิต ชื่นบาน ที่ปรึกษา

7. นายชลธิศ สุรัสวดี ที่ปรึกษา

8. นายชัย วัชรงค์ ที่ปรึกษา

9. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ที่ปรึกษา

ให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอและให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ลงวันที่ 14 กันยายน 2566

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...