ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
กรมที่ดินชี้แจงความคืบหน้า กรณี สมาพันธ์คนงานรถไฟ ร้อง “เสรีพิศุทธ์” สอบที่เขากระโดงทับซ้อนที่ดินการรถไฟฯ
30 ส.ค. 2564

ตามที่ นายสุวิช ศุมานนท์ ประธานสมาพันธ์คนงานรถไฟ ยื่นเรื่องต่อ กมธ.ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบการทุจริต กรณี การเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทับซ้อนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริเวณเขากระโดง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 5,083 ไร่ซึ่งก่อนหน้านั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดดังกล่าว รวมทั้งมีคำพิพากษาศาลฎีกา ตั้งแต่ปี 60 และ 61 แล้วว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นของการรถไฟฯ แต่จนถึงขณะนี้พบว่า ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ ซึ่งถือเป็นการไม่ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ จึงขอให้ กมธ.ป.ป.ช.ช่วยตรวจสอบโดยเร่งด่วนต่อไปที่ดินตามที่ปรากฏเป็นข่าว เป็นกรณีเดียวกันที่สมาพันธ์คนงานรถไฟ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟได้มีหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกรมที่ดินได้ดำเนินการแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงสรุปได้ ดังนี้ 

  1. กรณีศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่ 842 – 876/2560 และที่ 8027/2561

1.1 กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 842 - 876/2560 ลว 16 ก.พ. 2560 ซึ่งศาลพิพากษาว่า

ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟฯ  กรมที่ดินได้แจ้งให้จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการแล้วปรากฏว่า เป็นที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. 1 เลขที่ 209 หมู่ที่ 1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งโจทก์ได้ใช้เป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการยกเลิกใบไต่สวน พร้อมทั้งจำหน่ายส.ค. 1

เลขที่ 209 ดังกล่าว ออกจากทะเบียนการครอบครองที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกรมที่ดินได้มีหนังสือ ลับ

ที่ มท 0516.2/3025 ลว. 13 ส.ค. 2564 แจ้งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปแล้ว

 1.2 กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8027/2561 ลว. 22 พ.ย. 2561 ซึ่งศาลพิพากษาว่า

ที่ดินพิพาทตามหลักฐาน น.ส. 3 ข. เลขที่ 200 หมู่ที่ 9 (ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 13) ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ บางส่วนเป็นที่ดินของการรถไฟฯ กรมที่ดินได้แจ้งให้จังหวัดบุรีรัมย์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ปัจจุบันยังไม่ได้

มีการกันเขตที่ดินตามหลักฐาน น.ส. 3 ข. เลขที่ 200 ในส่วนที่ทับซ้อนกับที่ดินของการรถไฟฯ ตามคำพิพากษา

จึงได้มีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ที่ 1977/2564 ลว. 6 ส.ค. 2564 ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวน

ตามคำสั่งดังกล่าว

 2. กรณีการตรวจสอบอาณาเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์

เนื้อที่ประมาณ 5,083 ไร่ - งาน 80 ตารางวา กรมที่ดินได้มีหนังสือ ลับ ที่ มท 0516.2/15572 ลว.

27 ก.ค. 2564 จัดส่งระวางแผนที่ จำนวน 6 ระวาง ให้การรถไฟฯ เพื่อถ่ายทอดแนวเขตตามแผนที่

ท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2464 พร้อมทั้งลงนามรับรองท้ายระวางแผนที่ และจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีคำสั่ง

ที่ 5735/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าที่ดินการรถไฟฯ

มีอาณาเขตอย่างไร และตรวจสอบว่ามีกรณีต้องพิจารณาดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิของราษฎรหรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของการรถไฟฯ และคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดดังกล่าว

3. กรณีโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 และ 8564 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งกรมที่ดินได้เคยพิจารณาไม่เพิกถอน เนื่องจากในขณะนั้นไม่มีแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของการรถไฟฯ และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้กรมที่ดินพิจารณาทบทวนว่าเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว ผลการพิจารณาจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบคำพิพากษาฎีกาทั้งสองคดีตาม 1.1 และ 1.2 ไม่ได้วินิจฉัยหรือพิจารณาเกี่ยวกับ

โฉนดที่ดินทั้งสองแปลง และการดำเนินการเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นข้อกฎหมาย จึงได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมที่ดินพิจารณา ทั้งนี้ กรมที่ดินได้รายงานผลการดำเนินการกรณีดังกล่าว

ให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว

 4. การดำเนินการของกรมที่ดิน ได้ดำเนินการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบแล้ว เมื่อกรมที่ดินได้รับแจ้งผลการดำเนินการจากการรถไฟฯ (กรณีตรวจสอบตำแหน่งที่ดินของการรถไฟฯ) และจังหวัดบุรีรัมย์

(กรณีดำเนินการแก้ไขหลักฐาน น.ส. 3 ข.) จะได้พิจารณาดำเนินการตามนัยระเบียบและกฎหมายต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558